Náhrada přísad pro kaučukové směsi obsahující olovo, používaných v automobilovém průmyslu.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Náhrada přísad pro kaučukové směsi obsahující olovo, používaných v automobilovém průmyslu.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maláč, Jiří
dc.contributor.author Mořkovský, David
dc.date.accessioned 2010-07-18T04:59:35Z
dc.date.available 2010-07-18T04:59:35Z
dc.date.issued 2009-05-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10434
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce bylo vypracovat literární rešerši na téma "Náhrada přísad pro kaučukové směsi obsahující olovo používaných v automobilovém průmyslu", za účelem zmapování dostupných literárních zdrojů, popisujících použití a výskyt olova a jiných těž-kých kovů v přísadách pro kaučukové směsi a jejich vliv na životní prostřední. První čtyři části se zabývají obecnými gumárenskými pojmy, jako je historie kaučuků a jejich rozdělení. Pokračuje stručně vulkanizací přes gumárenské směsi k přísadám a che-mikáliím. Přísady jsou rozepsány podrobněji s přihlédnutím k dalším částem bakalářské práce, kde se na ně odkazuje. V páté části se vrací ke kaučukům a podrobněji uvádí vlast-nosti a použití v automobilovém průmyslu. Část šestá je celá věnována olovu, vlivu olova na kaučukové směsi, klady a zápory substituce olova a výsledek hledání v dostupných zdrojích na toto téma. V poslední sedmé části je uveden vliv olova na zdraví, životní pro-středí a použití olova automobilovém průmyslu. cs
dc.format 37 cs
dc.format.extent 983358 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kaučuk přírodní cs
dc.subject kaučuk syntetický cs
dc.subject kaučuková směs cs
dc.subject olovo cs
dc.subject bezolovnatý cs
dc.subject aktivátor vulkanizace cs
dc.subject vulkanizace cs
dc.subject přísady cs
dc.subject chemikálie cs
dc.subject REACH cs
dc.subject zdraví cs
dc.subject Natural rubber en
dc.subject synthetic rubber en
dc.subject rubber composition en
dc.subject lead en
dc.subject leaded additives en
dc.subject lead-free en
dc.subject non-lead en
dc.subject activator of vulcanization en
dc.subject cure en
dc.subject additives en
dc.subject compound en
dc.subject chemicals en
dc.subject REACH en
dc.subject health en
dc.title Náhrada přísad pro kaučukové směsi obsahující olovo, používaných v automobilovém průmyslu. cs
dc.title.alternative Substitution of lead containing additives for rubber compouds used in automotive industry en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Konečný, Petr
dc.date.accepted 2009-06-17
dc.description.abstract-translated The main aim of this bachelor thesis was to draw a literature research dealing with substitu-tion of additive for rubber compounds containing lead used in automotive industry, in order to map the available literature sources, describing the use and presence of lead and other heavy metals in additives for rubber compound and their influence on environment. The first four parts deal with general concepts of rubber, such as the history of rubber and their distribution. It continues briefly with vulcanization through rubber compounds to ad-ditives and chemicals. Additives are specified in details in other parts of this bachelor the-sis, where they are referenced. In the fifth section returns to rubber and in more detail states the characteristics and uses in the automotive industry. Part six is devoted to lead and its effect to rubber compounds, positives and negatives of lead substitution and result in the resources available on this subject. In the last seventh part is given the impact of lead on health, the environment and the use of lead in the use of lead in the automotive industry. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/141 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 10925
dc.date.assigned 2009-02-11
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
mořkovský_2009_bp.pdf 960.3Kb PDF View/Open
mořkovský_2009_vp.doc 33.5Kb Microsoft Word View/Open
mořkovský_2009_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account