Logistické centrum odpadů - Vsetín

DSpace Repository

Language: English čeština 

Logistické centrum odpadů - Vsetín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomek, Miroslav
dc.contributor.author Langer, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-19T12:21:32Z
dc.date.available 2010-07-19T12:21:32Z
dc.date.issued 2010-05-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12761
dc.description.abstract Ve své práci se zabývám problematikou odpadového hospodářství v podmínkách mikroregionu Vsetínsko. Město Vsetín zbudovalo moderní logistické centrum pro nakládání s odpady a cílem mé práce je zanalyzovat působení tohoto areálu na společ-nost a životní prostředí. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se obsahově zaměřuje na teoretické poznatky z oblasti odpadového hospodářství a poskytuje určitá východiska pro druhou část práce. Praktická část obsahuje podrobný popis zařízení, činností a služeb, realizovaných při nakládání s odpadem. Dává tak podklady pro analýzu oblasti, která pou-káže na možné slabiny, napomůže tak stanovit kritické body a navrhnout možná opatření pro zefektivnění. Závěr práce obsahuje finální návrhy na změny původního stavu a celkový příspěvek logistického centra odpadů pro zvýšení úrovně odpadového hospodářství České republiky. cs
dc.format 63 s., 4 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1184219 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Biologický odpad cs
dc.subject komunální odpad cs
dc.subject logistické centrum odpadů cs
dc.subject nakládání s odpadem cs
dc.subject odpadové hospodářství cs
dc.subject recyklace odpadů cs
dc.subject Biological waste en
dc.subject municipal waste en
dc.subject waste logistics center en
dc.subject waste management en
dc.subject waste ma-nagement en
dc.subject recycling of wastes en
dc.title Logistické centrum odpadů - Vsetín cs
dc.title.alternative Waste logistics center - Vsetín en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tupý, Jaroslav
dc.date.accepted 2010-06-08
dc.description.abstract-translated In my work I deal with the problems of waste management in terms of microregion Vsetínsko. Vsetin city built a modern logistics center for waste management and the target of my work is to analyze the operation of this komplex to society and the environment. The work is divided into two parts. The first part of the content focuses on theoretical knowled-ge in the field of waste management and provides the basis for the second part. The practi-cal part contains a detailed description of the facilities, activities and services carried out in the treated waste. It gives the basis for the analysis area, which points to possible weak-nesses, helping to establish critical points and suggest possible measures for streamlining. Conclusion The work contains the final proposals for changes to the original state and the total contribution of waste logistics centers to increase the level of waste management in Czech Republic. en
dc.description.department Ústav krizového řízení cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/105 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 15463
dc.date.assigned 2010-02-12
utb.result.grade A
local.subject svoz odpadů cs
local.subject kompostování cs
local.subject odpady cs
local.subject bioodpad cs
local.subject třídění odpadu cs
local.subject Vsetín (Česko) cs
local.subject garbage disposal en
local.subject composting en
local.subject waste products en
local.subject biowaste en
local.subject waste separation en
local.subject Vsetín (Czechia) en


Files in this item

Files Size Format View
langer_2010_bp.pdfBlocked 1.129Mb PDF View/Open
langer_2010_vp.doc 63Kb Microsoft Word View/Open
langer_2010_op.doc 63Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account