Analýza nákladů ve firmě MSA, a.s. za účelem zvyšování zisku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza nákladů ve firmě MSA, a.s. za účelem zvyšování zisku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vránová, Šárka cs
dc.contributor.author Horká, Michaela cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T17:14:59Z
dc.date.available 2010-07-19T17:14:59Z
dc.date.issued 2010-04-27 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12954
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou nákladů ve firmě MSA, a.s. V teoretické části práce je vymezen pojem nákladů, jejich členění a v grafickém znázornění je zobrazen průběh některých druhů nákladů. Dále jsou popsány vybrané ukazatele finanční analýzy související s provedením analýzy nákladů. Praktická část nejprve posuzuje ekonomickou situaci firmy MSA, a.s. v letech 2006 - 2008 s využitím ukazatelů finanční analýzy. Podle struktury nákladů je sledován vývoj jednotlivých nákladů ve třech po sobě jdoucích letech, což umožňuje určit největší nákladové položky. V závěru bakalářské práce byla navržena opatření a doporučení, vedoucí ke snižování jednotlivých nákladů společnosti MSA, a.s. a také ke zvýšení zisku. cs
dc.format 65 cs
dc.format.extent 2086529 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject náklady cs
dc.subject bod zvratu cs
dc.subject fixní náklady cs
dc.subject nákladové položky cs
dc.subject analýza nákladů cs
dc.subject variabilní náklady cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject přímé a nepřímé náklady cs
dc.subject snižování nákladů cs
dc.subject costs en
dc.subject break-even point en
dc.subject fixed costs en
dc.subject cost items en
dc.subject cost analysis en
dc.subject variable costs en
dc.subject financial analysis en
dc.subject direct and indirect costs en
dc.subject cost reduction en
dc.title Analýza nákladů ve firmě MSA, a.s. za účelem zvyšování zisku cs
dc.title.alternative Costs analysis of MSA, a.s. in order to increase the profit en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brázdilová, Petra cs
dc.date.accepted 2010-05-25 cs
dc.description.abstract-translated This Bachelor's thesis is concerned with a cost analysis for the company MSA, a.s. Defined in the theoretical section of the thesis is the concept of costs, their classification, and the progression of some types of costs is displayed in graphic representation. Described here as well are selected indices of financial analysis related to the performance of the cost analysis. The practical section initially assesses the economic situation of the company MSA, a.s. in the years 2006-2008 using indices of financial analysis. According to the cost structure, the progression of individual costs is monitored over three consecutive years, which enables a determination of the largest cost items. In the conclusion of the Bachelor's thesis, measures and recommendations were proposed that would lead to a reduction in individual costs for the company MSA, a.s. and also to increasing profit. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 15720
dc.date.assigned 2010-02-23 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
horká_2010_bp.pdf 1.989Mb PDF View/Open
horká_2010_vp.pdf 513.3Kb PDF View/Open
horká_2010_op.pdf 436.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account