Analysis of utilization of direct sales in Southwestern company

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analysis of utilization of direct sales in Southwestern company

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal cs
dc.contributor.author Sluka, Ondrej cs
dc.date.accessioned 2010-07-20T02:02:08Z
dc.date.available 2010-07-20T02:02:08Z
dc.date.issued 2010-05-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13622
dc.description.abstract Vo svojej bakalárskej práci analyzujem situáciu v spoločnosti Southwestern hlavne z pohľa-du využitia priameho predaja a marketingovej komunikácie. Prácu som rozdelil do dvoch hlavných častí. V teoretickej časti som s použitím literárnych zdrojov vysvetlil základnú terminológiu a predajné techniky používané v priamom predaji. Praktická časť, ktorú som aplikoval priamo na spoločnosť Southwestern pozostáva z troch hlavných podkapitol. V prvej podkapitole som predstavil spoločnosť, jej históriu a odvetvie v ktorom pôsobí. Druhá časť bola venovaná analýze súčasnej úrovne marketingovej komu-nikácie a výsledkov predaja študentov pracujúcich pre spoločnosť na pozícii predajcov. Tretia kapitola obsahuje výsledky mojej analýzy a návrhy na zlepšenie výsledkov predaja a marketingovej komunikácie. cs
dc.format 65 s. cs
dc.format.extent 1794781 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Priamy predaj cs
dc.subject predajca cs
dc.subject produkt cs
dc.subject motivácia cs
dc.subject marketingová komunikácia cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Direct sales en
dc.subject salesperson en
dc.subject product en
dc.subject motivation en
dc.subject marketing communication en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Analysis of utilization of direct sales in Southwestern company cs
dc.title.alternative Analysis of utilization of direct sales in Southwestern company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Staňková, Eva cs
dc.date.accepted 2010-06-09 cs
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis analyses situation in Southwestern Company mainly from perspective of utilization of direct sales and marketing communication. I divided my thesis into two chapters. In theoretical part, using literary resources I explained basic terminology and sales techniques used in direct sales. Analytical part, applied directly on Southwestern Company consists of three main sub-chapters. In first one I introduced the company, it‟s history and market segment. In second part I analyzed current marketing communication and sales results of company‟s student dealers. Third part includes results of my analysis as well as my suggestions to improve sa-les results and marketing comunication. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 16960
dc.date.assigned 2010-04-06 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
sluka_2010_bp.pdf 1.711Mb PDF View/Open
sluka_2010_vp.doc 62.5Kb Microsoft Word View/Open
sluka_2010_op.pdf 316.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account