Monitorování vybraných těkavých látek v městském prostředí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Monitorování vybraných těkavých látek v městském prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvořáčková, Marie
dc.contributor.author Krásná, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-20T02:06:35Z
dc.date.available 2010-07-20T02:06:35Z
dc.date.issued 2010-05-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13631
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení vybraných těkavých organických látek, zejména BTEX (benzen, toluen, m, p, o- xyleny). Tyto látky mají toxické vlastnosti a nega-tivně ovlivňují atmosféru a lidské zdraví. K odběru vzorků vzduchu pro stanovení koncent-rací látek benzenu, toluenu a m, p, o-xylenů probíhalo ve městě Přerov ve dvou lokalitách a to v ulici Palackého a na benzínové čerpací stanici. Vzorky vzduchu byly odebírány na trubičky s aktivním uhlím (SKC 226-01), čerpadlem s membránou o průtoku 680ml/min, odběr probíhal cca 24 hodin. Poté byly vzorky extrahovány do 1ml sirouhlíku čistoty p.a. a analyzovány na plynovém chromatografu s FID detektorem. Koncentrace benzenu dosáhla maximální hodnoty 2,69 ug/m3, toluenu 6,61 ug/m3, m-xylenu 7,01 ug/m3, p-xylenu 6,63 ug/m3 a o-xylenu 4,29 ug/m3. Imisní limit pro benzen nebyl překročen. cs
dc.format 58 cs
dc.format.extent 2397347 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Klíčová slova: Těkavé organické látky cs
dc.subject BTEX cs
dc.subject plynová chromatografie cs
dc.subject imise cs
dc.subject benzen cs
dc.subject Keywords: Volatile organic compounds en
dc.subject BTEX en
dc.subject gas chromatography en
dc.subject air pollution en
dc.subject benzene en
dc.title Monitorování vybraných těkavých látek v městském prostředí cs
dc.title.alternative Monitoring of selected volatile organic compounds in urban environment en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kužel, Lukáš
dc.date.accepted 2010-06-14
dc.description.abstract-translated This thesis focused on the determination of selected volatile organic compounds, especially BTEX (Benzene, Toluene, m, p, o-xylenes). These substances have toxic properties that negatively affect the atmosphere and human health. The air sampling for determination of concentrations of benzene, toluene, m, p, o-xylene was carried out in the town Prerov in the regards to two sites at Palackého Street and a petrol station. Air Samples were collected on charcoal tubes (SKC 226-01) by membrane pump flow of 680ml/min, sampling was con-ducted for approximately 24 hours. Then the samples were extracted into 1 ml of carbon disulfide analytical grade and analyzed by gas chromatograph with an FID detector. Con-centration of benzene reached the maximum value of 2.69 ug/m3, 6.61 ug/m3 of toluene, m-xylene 7.01 ug/m3, p-xylene 6.63 ug/m3 and o-xylene 4.29 ug/m3. The Limit value for benzene was not exceeded. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/200 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Enviromental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 14662
dc.date.assigned 2010-02-15
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
krásná_2010_dp.pdf 2.286Mb PDF View/Open
krásná_2010_vp.doc 35.5Kb Microsoft Word View/Open
krásná_2010_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account