Fraktální a Neuro-Fraktální Kryptologie

DSpace Repository

Language: English čeština 

Fraktální a Neuro-Fraktální Kryptologie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oplatková, Zuzana
dc.contributor.author Popelka, Jaroslav
dc.date.accessioned 2010-07-20T17:40:59Z
dc.date.available 2010-07-20T17:40:59Z
dc.date.issued 2010-06-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14366
dc.description.abstract Tématem této práce je fraktální a neurofraktální šifrování. Jedná se o moderní a stále se rozvíjející obor kryptologie. Čtenář je nejprve seznámen se základní teorií potřebnou pro další porozumění látky. Je obeznámen se základními principy šifrování, jsou mu nastíněny základy fraktální geometrie i neuronových sítí. Taktéž je stručně představeno programové vybavení ve formě software Mathematica. Praktická část se pak ve dvou samotných kategoriích věnuje jednotlivým částem zadání. Jsou objasněny principy, na kterých jsou fraktální a neurofraktální kryptologie založeny a zároveň jsou představeny vytvořené demonstrativní programy. Součástí práce je pak také několik grafických ukázek. cs
dc.format 60 s., 10 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2591289 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject fractals en
dc.subject neural networks en
dc.subject cryptology en
dc.subject coding en
dc.subject Mathematica en
dc.subject fraktály cs
dc.subject neuronové sítě cs
dc.subject kryptologie cs
dc.subject šifrování cs
dc.subject Mathematica cs
dc.title Fraktální a Neuro-Fraktální Kryptologie cs
dc.title.alternative Fractal and Neuro-Fractal Cryptology en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Volná, Eva
dc.date.accepted 2010-06-23
dc.description.abstract-translated The theme of this work is fractal and neuro-fractal encryption. It is a modern and still developing field of cryptology. The reader is first introduced to the basic theory needed for further understanding of the substance. Is familiar with basic principles of encryption, as he outlined the basics of fractal geometry and neural networks. It is also briefly introduced the software in the form of Mathematica software. The practical part in two categories devoted themselves to individual parts of the assignment. They explained the principles upon which the fractal and neurofraktální based cryptography, while being introduced to set up demonstration programs. Part of this work is also some graphic examples. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 15680
dc.date.assigned 2010-02-19
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
popelka_2010_dp.pdf 2.471Mb PDF View/Open
popelka_2010_vp.doc 290.5Kb Microsoft Word View/Open
popelka_2010_op.doc 258Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account