Úloha IZS při odstraňování následků chemických havárií

DSpace Repository

Language: English čeština 

Úloha IZS při odstraňování následků chemických havárií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němeček, Jiří
dc.contributor.author Pšenicová, Lucie
dc.date.accessioned 2012-03-09T21:03:03Z
dc.date.available 2012-03-09T21:03:03Z
dc.date.issued 2011-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16346
dc.description.abstract První teoretická část diplomové práce se zabývá popisem IZS, jeho základními složkami (Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, Jednotky požární ochrany zařazené do plošného po-krytí kraje jednotkami PO, Zdravotnická záchranná služba) a úkoly při mimořádných udá-lostech nebo krizových situacích. V druhé části teorie jsou popsány zákony, které se týkají úniku nebezpečných látek a rovněž i dohoda související s přepravou nebezpečných věcí po silnici a tou je ADR. Vybrané nebezpečné látky, jejich rozdělení do tříd a značení. Praktická část diplomové práce obsahuje simulaci nehody automobilové cisterny, přepravu-jící amoniak. Konkrétní popis okolí, zásahu IZS, jeho průběhu až po likvidaci dopravní ne-hody. Dále asanační práce a vyhodnocení. Tato část bude obsahovat i zjištění informovanosti v případě úniku nebezpečných látek u vybraných sborů IZS formou dotazníku. cs
dc.format 99 s. (105 923 znaků) cs
dc.format.extent 3029028 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject IZS cs
dc.subject Hasičský záchranný sbor cs
dc.subject Policie ČR cs
dc.subject Jednotky požární ochrany cs
dc.subject Zdravotnická záchranná služba cs
dc.subject ADR cs
dc.subject nebezpečné látky cs
dc.subject amoniak cs
dc.subject IRS en
dc.subject fire brigade en
dc.subject polece en
dc.subject ambulance en
dc.subject ADR en
dc.subject dangerou substances en
dc.subject amnonia en
dc.title Úloha IZS při odstraňování následků chemických havárií cs
dc.title.alternative The Role of IRS When Removing Chemical Accident Consequences en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Tunys, Metoděj
dc.date.accepted 2011-06-28
dc.description.abstract-translated The first theoretical part of dissertation deals with the description of the IRS, their basic elements (fire brigade, state police, fire brigade put out to blanket coverage of county units fire brigade, Emergency Medical Services) and tasks in an emergency or crisis situation. The second part of dissertation describes the theory of law relating to release of hazardous substances and also an agreement relating to the transport of dangerous goods by road. This is supply by organization of Ministry of transport ADR. Selected dangerous substances, and their parts into classes and marking. The practical part of dissertation includes a simulation of an accident a truck transporting ammonia. Specific description of the area, the IRS interventions, during and after the liquidation of an accident. Further is there an evaluation and clearance works. This section will contain information and findings in the case of leakage of hazardous substances at selected churches IRS by questionnaire form. en
dc.description.department Ústav chemie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/199 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Řízení technologických rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Risk Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 22471
dc.date.assigned 2011-02-14


Files in this item

Files Size Format View
pšenicová_2011_dp.pdf 2.888Mb PDF View/Open
pšenicová_2011_vp.pdf 197.0Kb PDF View/Open
pšenicová_2011_op.doc 93.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account