1. Teoretická část: Struktura příběhu v klasickém americkém filmu 2. Praktická část: hraný film 20 minut

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

1. Teoretická část: Struktura příběhu v klasickém americkém filmu 2. Praktická část: hraný film 20 minut

Show simple item record

dc.contributor.advisor Labík, Ludovít
dc.contributor.author Ondrejička, Peter
dc.date.accessioned 2012-03-10T14:07:20Z
dc.date.available 2012-03-10T14:07:20Z
dc.date.issued 2011-09-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17231
dc.description.abstract ONDREJIČKA, Peter: Štruktúra príbehu v klasickom americkom filme. [Bakalárska práca]. Univerzita Tomáše Bati v Zlíne (Zlín, Česká republika). Fakulta multimediálnych komunikácií. Ateliér Audiovízie. Vedúci práce: Doc. Ľudovít Labík, ArtD. Stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár. Zlín, 2011, s. Hlavnou témou bakalárskej práce je analytický pohľad na štruktúru filmov písaných a vytvorených v klasickej americkej trojaktovke. V úvodnej časti som sa rozhodol spomenúť aj prvky klasickej Aristotelovskej tragédie, hlavne kvôli prehľadu a porovnaniu. Konflikt je stavebným prvkom drámy v oboch našich prípadoch, je to nejaké hnacie palivo deja a príbehu. Jednotlivé prvky americkej štruktúry sú prezentované na príkladoch niekoľkých filmov, v ktorých sú časti americkej trojaktovky jasne definované. V poslednej časti táto práca pojednáva o nemenej dôležitej časti každého príbehu, a to o postavách a ich charakteroch. cs
dc.format 45 s. (59 142 znakov) cs
dc.format.extent 2064191 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject americká trojaktovka cs
dc.subject Aristoteles cs
dc.subject dráma cs
dc.subject dramaturgia cs
dc.subject konflikt cs
dc.subject expozícia cs
dc.subject konfrontácia cs
dc.subject rozuzlenie cs
dc.subject bod obratu cs
dc.subject zápletka cs
dc.subject príbeh cs
dc.subject sekvencia cs
dc.subject postava cs
dc.subject charakter cs
dc.subject An American three act structure en
dc.subject Aristotle en
dc.subject drama en
dc.subject editors en
dc.subject conflict en
dc.subject exposition en
dc.subject confrontation en
dc.subject denouement en
dc.subject turning point en
dc.subject plot en
dc.subject story en
dc.subject sequences en
dc.subject characters en
dc.title 1. Teoretická část: Struktura příběhu v klasickém americkém filmu 2. Praktická část: hraný film 20 minut cs
dc.title.alternative 1. Theoretical Part : Story Structure in Classic American Films 2. Practical Part : Feature Short, 20 Minutes en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Binter, Tomáš
dc.date.accepted 2011-10-12
dc.description.abstract-translated ONDREJIČKA, Peter: The structure of the story in the classical American movie. [Bachelor Thesis]. Thomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications. Department of Animation and Audiovisual Art. Bachelor Thesis director: Doc. Ľudovít Labík, ArtD. Degree of qualifications: Bachelor. Zlín, 2011, s. The main topic of thesis is an analysis of the structure of films written and designed in classic American three act structure. In the introduction I also decided to mention elements of the classic Aristotles's tragedy, especialy for better overview and possibility to compare. In both of our cases conflict is the basic of drama, something like a driver of the story and plot. An individual elements of the American structure are presented on examples of several films, in which there are parts of the American three act structure clearly defined. The last part of this bachelor thesis is about very important part of each story, about all characters and their characters. en
dc.description.department Kabinet teoretických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/226 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Audiovize cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Audiovisual Arts en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 20475
dc.date.assigned 2010-11-27
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
ondrejička_2011_bp.pdf 1.968Mb PDF View/Open
ondrejička_2011_vp.doc 51Kb Microsoft Word View/Open
ondrejička_2011_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account