Laboratorní model CE 151 ? kulička na ploše

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Laboratorní model CE 151 ? kulička na ploše

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gazdoš, František cs
dc.contributor.author Kirchner, Miroslav cs
dc.date.accessioned 2012-03-10T16:36:54Z
dc.date.available 2012-03-10T16:36:54Z
dc.date.issued 2011-06-06 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17460
dc.description.abstract Tato diplomové práce se zabývá reálným modelem kulicky na ploše CE151, což je, z pohledu rízení, nelineární nestabilní systém. Úlohou bylo vytvorit jeho matematický model, dále ho identifikovat a experimentálne zjistit potrebné parametry, které se následne porovnaly s hodnotami uvedenými výrobcem tohoto modelu. Dále byl stanoven prenos soustavy a navržen vhodný regulátor pomocí metody geometrického místa korenu pro rízení polohy kulicky na desce. Navíc zde byla užita obrazová analýza pro presnou identifikaci dráhy kulicky v osách x a y. V poslední cásti diplomové práce byly navrženy laboratorní úlohy realizovatelné na tomto zarízeni a je zde také uveden strucný manuál. cs
dc.format 79s cs
dc.format.extent 1427540 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject ball&plate CE151 en
dc.subject modeling en
dc.subject identification en
dc.subject control design en
dc.subject Root Locus Method en
dc.subject kulicka na ploše CE151 cs
dc.subject modelování cs
dc.subject identifikace cs
dc.subject návrh rízení cs
dc.subject metoda geometrického místa korenu cs
dc.title Laboratorní model CE 151 ? kulička na ploše cs
dc.title.alternative CE 151 Ball and Plate Apparatus<br> en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Oravec, Juraj cs
dc.date.accepted 2011-06-21 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with real ball&plate model CE151, which, in terms of control, nonlinear system is unstable. The task was to develop his mathematical model, as well as to identify and experimentally determine the necessary parameters, which are then compared with the values provided by the manufacturer of this model. Furthermore, the transmission system was established and a suitable controller designed using the geometric roots of the control ball position on the board. In addition, there was used for image analysis of the exact identification of the track ball in the x and y axes In the last part of laboratory tasks were designed for sale on this device and there is also a brief guide. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 20300
dc.date.assigned 2011-02-25 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
kirchner_2011_dp.pdf 1.361Mb PDF View/Open
kirchner_2011_vp.doc 295.5Kb Microsoft Word View/Open
kirchner_2011_op.pdf 1.306Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account