Uplatnění společenské odpovědnosti a podnikové kultury ve vybraném podniku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Uplatnění společenské odpovědnosti a podnikové kultury ve vybraném podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šefčík, Vladimír cs
dc.contributor.author Zapletalová, Petra cs
dc.date.accessioned 2012-03-11T15:32:34Z
dc.date.available 2012-03-11T15:32:34Z
dc.date.issued 2011-05-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18458
dc.description.abstract Tato práce je věnovaná podnikové kultuře a společenské odpovědnosti. Nejprve bude celá problematika teoreticky popsána. Jelikož jsou obě témata nesmírně obsáhlá, budou popsány pouze nejdůležitější oblasti nutné k pochopení základů těchto oblastí a větší část práce bude věnována praktické ukázce podnikové kultury a společenské odpovědnosti. Dále byl vybrán vzorový podnik, na němž bude provedena analýza a zhodnocení v obou stěžejních oblastech a v závěru práce budou navržena opatření v oblastech, ve kterých budou nalezeny nedostatky, pokud nebudou žádné nedostatky nalezeny, budou pouze navržena řešení pro zlepšení stávající situace. cs
dc.format 80 s. cs
dc.format.extent 1400779 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Podniková kultura cs
dc.subject modely podnikové kultury cs
dc.subject prvky podnikové kultury cs
dc.subject motivace cs
dc.subject společenská odpovědnost cs
dc.subject etika cs
dc.subject stakeholders cs
dc.subject ekonomická odpovědnost cs
dc.subject sociální odpovědnost cs
dc.subject environmentální odpovědnost cs
dc.subject corporate culture en
dc.subject corporate culture models en
dc.subject elements of corporate culture en
dc.subject motivation en
dc.subject social responsibility en
dc.subject ethics en
dc.subject stakeholders en
dc.subject economic responsibility en
dc.subject social responsibility en
dc.subject environmental responsibility en
dc.title Uplatnění společenské odpovědnosti a podnikové kultury ve vybraném podniku cs
dc.title.alternative Application of social responsibility and corporate culture in select company en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kusendová, Miroslava cs
dc.date.accepted 2011-05-23 cs
dc.description.abstract-translated This work is devoted to culture and corporate social responsibility. First, will be the entire issue theoretically described. Since the two topics are very extensive, will be describe only the key areas required to understand the basics of these areas and most of the work will be devoted to practical demonstration of the corporate culture and corporate social responsi-bility. In addition venture model was chosen on which to analyze and evaluate both the core areas and at the end of work will propose measures in areas where deficiencies are found, unless any defects found will be only proposed solution to improve the current situ-ation. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/177 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 21870
dc.date.assigned 2011-03-28 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
zapletalová_2011_dp.pdfBlocked 1.335Mb PDF View/Open
zapletalová_2011_vp.pdf 34.39Kb PDF View/Open
zapletalová_2011_op.pdf 75.66Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account