Mechanismy fungování rozvoje autoregulace učení studentů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Mechanismy fungování rozvoje autoregulace učení studentů

Show full item record

Thumbnail
Title: Mechanismy fungování rozvoje autoregulace učení studentů
Author: Hladík, Jakub; Vávrová, Soňa
ISBN: 978-80-86798-17-2
URI: http://hdl.handle.net/10563/18672
Date: 2011
Publisher: Hnutí R
Page count: 80
Availability: Dostupné pro studenty UTB


Abstrakt:

Každý člověk se ve svém životě dennodenně zamýšlí nad svým chováním, jednáním a uplatňovanými strategiemi směřujícími k dosažení vytýčených cílů. Na základě zpětné vazby, které se mu dostává z nejbližšího sociálního okolí, i na základě úspěchů v dílčích oblastech života své chování reflektuje a následně modifikuje některé jeho prvky. Výše popsaný mechanismus je vlastní výhradně lidskému druhu, neboť jenom příslušníci rodu Homo sapiens jsou schopni přemýšlet v abstraktní rovině nad projevy a dopady svého chování a jednání a mechanismy fungujícími v rámci interpersonálních vztahů uvnitř society a následně své chování měnit a přizpůsobovat jednotlivým situacím. Popsaný mechanismus můžeme v obecné rovině označit jako autoregulaci. Shodně s naší koncepcí se také v odborné literatuře setkáváme s pojmem autoregulace v širším a užším pojetí. V širším pojetí bývá autoregulace chápána jako individuální proces, v jehož rámci dochází k interakci kognitivních a nonkognitivních aktivit, které ovlivňují jedincovo jednání. V užším pojetí je autoregulace vázána na konkrétnější situaci či jednání. Rozlišujeme tak např. autoregulaci učení, autoregulaci chování, sebeřízení a sebekontrolu. V předkládané monografii se zaměřujeme na autoregulaci v užším pojetí, a to na autoregulaci učení studentů, kdy se na základě provedeného výzkumného šetření pokusíme odhalit fungování mechanismů směřujících k podpoře jejího rozvoje. V našem pojetí chápeme autoregulaci jako výsledek vzájemné interakce tří faktorů: osobnostních, behaviorálních a environmentálních, kdy následná míra jejího rozvoje záleží na individuálním myšlení, pocitech a aktivitách, které jsou jedincem plánovány a cyklicky přizpůsobovány, a to s akcentem na vlastní osobní rozvoj. V prvních třech kapitolách se budeme zabývat problematikou autoregulace v teoretické rovině, kdy čtenáře seznámíme s možnými přístupy uplatňovanými jednotlivými vědními obory. Dále se zaměříme na autoregulaci učení, její teoretické modely a faktory determinující její rozvoj. V následujících dvou kapitolách seznámíme čtenáře s průběhem a výsledky realizovaného výzkumu zaměřeného na hledání kognitivních a nonkognitivních determinant rozvoje autoregulace učení Mechanismy fungování rozvoje autoregulace učení studentů 5 studentů pomáhajících profesí. K propojení teoretických konceptů a praktických výstupů přistoupíme v závěrečné kapitole, která bude shrnutím získaných výsledků a návrhů jejich možného využití.

Files in this item

Files Size Format View Description
autoregulace.pdfBlocked 1.034Mb PDF Publikace - plný text PDF
autoregulace_obsah.JPG 100.8Kb JPEG image Thumbnail Obsah publikace

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account