Finanční analýza příspěvkové organizace Národní ústav lidové kultury

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční analýza příspěvkové organizace Národní ústav lidové kultury

Show simple item record

dc.contributor.advisor Otrusinová, Milana cs
dc.contributor.author Čadílek, Jan cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:20:09Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:32Z
dc.date.issued 2006-05-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1906
dc.description.abstract Hlavním cílem mé práce bylo posoudit hospodaření organizace na základě analýz účetních výkazů a navrhnout doporučení ke zlepšení současného stavu. Za tímto účelem byly prová-děny výpočty finančních ukazatelů rozhodujících při posouzení finančního zdraví organi-zace. Tato práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V teoretické části byly popsány zdroje finanční analýzy, uživatelé finanční analýzy, metody a význam finanční analýzy. Bylo zde charakterizováno i hospodaření příspěvkových orga-nizací. V analytické části byla představena organizace Národní ústav lidové kultury a její hospoda-ření. Následně byla vypracována finanční analýza, která se skládala z analýzy absolutních, rozdílových, poměrových a souhrnných ukazatelů. Na základě této analýzy byla zjištěna finanční situace podniku. Na závěr analytické části byla provedena shrnutí a doporučení, která by měla vést k zefektivnění finančního řízení podniku. cs
dc.format 67 s., 32 s. příloh cs
dc.format.extent 8426426 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2011 cs
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject finanční zdraví cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject aktivita cs
dc.subject account statements en
dc.subject financial health en
dc.subject solidity en
dc.subject indebtedness en
dc.subject activity en
dc.title Finanční analýza příspěvkové organizace Národní ústav lidové kultury cs
dc.title.alternative Financial analyses of the allowance organization Národní ústav lidové kultury en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Paseková, Marie cs
dc.date.accepted 2006-06-12 cs
dc.description.abstract-translated The main purposes of my work was the assessment of the economy of the organization on the basis of analyses of the accounting statements and propose a recommendation to the improvement of contemporary state. To this purpose there were provided reckonings of financial indexes decisive at assessment of the organization's financial health. This work is divided into the two main parts. In the theoretic part there were described financial analyses'funds, its users, methods and the meaning of the financial analyses. Here was described economy of the allowance orga-nizations too. In the analytical part there was introduced organization Národní ústav lidové kultury and her economy. Subsequently the elaboration of financial analysis was made, which was composed of absolute analyses, distance, proportional and total indexes. On the basis of those analyses was recoqnised the company's financial situation. In conclusion of the analytical part was effected the summary and recommendation, that should have make more efficient financial steerage of the company. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 3173
dc.date.assigned 2006-03-13 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
čadílek_2006_bp.pdfBlocked 8.036Mb PDF View/Open
čadílek_2006_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
čadílek_2006_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account