Bezdrátový přenos dat

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Bezdrátový přenos dat

Show simple item record

dc.contributor.advisor Adámek, Milan
dc.contributor.author Adámek, Ľubomír
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:55:50Z
dc.date.available 2010-07-14T00:55:50Z
dc.date.issued 2006-05-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2010
dc.description.abstract Táto práca je zameraná na bezdrátový prenos dát a dá sa povedať že je viac-menej prácou praktickou, tj. zostrojenie zariadenia pre tento prenos dát., ktorý je realizovaný za-riadením nazývaným RONJA. RONJA je zloženie počiatočných písmen slov Reasonable Optical Near Joint Ac-cess. To znamená, že toto zariadenie komunikuje medzi dvoma počítačmi pomocou optic-kého dvojbodového spojenia dátového spoja na veľkú vzdialenosť, za podmnienky priamej viditeľnosti. RONJA má konštantnú prenosovú rýchlosť 10 Mb/s v plne duplexnom reži-me. Jej funkčnosť je spoľahlivá a imúnna proti rušeniu. RONJA je plne kompatibilná k zapojeniu do switcha alebo ethernetovej karty s RJ45 konektorom. Nemožno odposlúch-vať alebo rušiť prenos ako u WiFi, pretože vysiela úzky svetelný lúč. Najväčšou nevýho-dou je, že nefunguje za veľmi zlého počasia, ako je hmla, veľmi hustý dážď alebo silné sneženie. cs
dc.format 99 s. , 4s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3738401 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject wireless en
dc.subject optic en
dc.subject bezdrátový cs
dc.subject optický cs
dc.title Bezdrátový přenos dat cs
dc.title.alternative Wireless data transfer en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Čandík, Marek
dc.date.accepted 2006-06-06
dc.description.abstract-translated This work is about wireless data transfer and I can say that it is more or less a prac-tical work, that means to build a device fot this data transfer. This transfer is realized byt the device called Ronja RONJA is the compound of initial letters from words Reasonable Optical Near Jo-int Access. It means, that this device communicates between two computers by means of an optical point-to-point data link for a long-distance. RONJA has the constant transmis-sion speed 10 Mb/s in the full duplex mode. The operation is reliable and immune to inter-ference. RONJA is fully compatible with the connection into the switch or ethernet card compatible with RJ45 connector. It is impossible to tapping or interfere transmission like in WiFi, because it emits the narrow ray of light. The biggest disadvantage is that it doesn't work in very bad weather such as fog, very heavy rain or heavy snowfall. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 3434
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject optické sítě cs
local.subject optical networks en


Files in this item

Files Size Format View
adámek_2006_dp.pdf 3.565Mb PDF View/Open
adámek_2006_vp.doc 37Kb Microsoft Word View/Open
adámek_2006_op.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account