Finanční analýza firmy J & H, spol s r. o. Holešov

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční analýza firmy J & H, spol s r. o. Holešov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavelková, Drahomíra
dc.contributor.author Jurášek, Daniel
dc.date.accessioned 2010-07-14T01:02:07Z
dc.date.available 2010-07-14T01:02:07Z
dc.date.issued 2006-01-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2024
dc.description.abstract Smyslem této bakalářské práce bylo vypracovat přehled literárních poznatků zaměřující se na problematiku finanční analýzy. Dále vymezit ukazatele finanční analýzy, zhodnotit je a posoudit finanční zdraví podniku. Na závěr navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení současného stavu. V teoretické části se zabývám charakteristikou finanční analýzy, jako jednou ze základních metod pro vyjádření finanční situace podniku. Nejdříve jsem definoval zdroje informací finanční analýzy se zaměřením na účetní výkazy. V dalších kapitolách popisuji postup a metody finanční analýzy a na závěr teoretické části se věnuji způsobům vyhodnocení ukazatelů. Úvodní kapitola analytické části obsahuje stručnou charakteristiku společnosti J&H, spol. s r. o. Holešov, její silné a slabé stránky včetně stručného výčtu jejích dodavatelů a odběratelů. V následujících kapitolách se již podrobně věnuji analýze ukazatelů, které jsem rozdělil do čtyř skupin podle metody jejich výpočtu (absolutní, rozdílové, poměrové a souhrnné ukazatele) a jejichž stav jsem srovnával s hodnotami dosaženými v minulosti a s danými optimálními hodnotami. V závěrečné části bakalářské práce jsem vypracoval stručné shrnutí výsledků finanční analýzy a návrh doporučení pro zlepšení současného stavu. cs
dc.format 60 s., 3 s. příloh. cs
dc.format.extent 365806 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject Finanční analýza cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject příloha cs
dc.subject absolutní ukazatel cs
dc.subject poměrový ukazatel cs
dc.subject rozdílový ukazatel cs
dc.subject souhrnný ukazatel cs
dc.subject peněžní tok cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject aktivita cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject ekonomická přidaná hodnota cs
dc.subject čistý pracovní kapitál cs
dc.subject finanční prostředky cs
dc.subject aktiva cs
dc.subject pasiva cs
dc.subject kapitál cs
dc.subject závazky cs
dc.subject pohledávky cs
dc.subject zásoby cs
dc.subject cenné papíry cs
dc.subject akcie cs
dc.subject zisk cs
dc.subject dividenda cs
dc.subject náklady cs
dc.subject výnosy cs
dc.subject podnik cs
dc.subject bankovní úvěr cs
dc.subject tržby cs
dc.subject cs
dc.subject Financial analysis en
dc.subject balance sheet en
dc.subject profit and loss statement en
dc.subject footnotes to the financial statement en
dc.subject absolute indicator en
dc.subject indexes en
dc.subject indicator of diference en
dc.subject total indicator en
dc.subject cash flow en
dc.subject liquidity en
dc.subject rentability en
dc.subject activity en
dc.subject indebtedness en
dc.subject economic value added en
dc.subject net working capital en
dc.subject funds en
dc.subject assets en
dc.subject liabilities en
dc.subject capital en
dc.subject debt en
dc.subject receivables en
dc.subject stock en
dc.subject securities en
dc.subject shares en
dc.subject profit en
dc.subject dividend en
dc.subject costs en
dc.subject income en
dc.subject company en
dc.subject bank loan en
dc.subject sales en
dc.subject en
dc.title Finanční analýza firmy J & H, spol s r. o. Holešov cs
dc.title.alternative The financial analysis of the company J & H, spol s r. o. Holešov en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Knápková, Adriana
dc.date.accepted 2006-01-30
dc.description.abstract-translated The aim of this dissertation thesis is to work out the view of literary findings which are focused on the financial analysis' issues. There are also defined and analysed the indicators of the financial analysis, and reviewed the financial health of a company. At the end I suggested the arrangements leading to the improvement of the present state. In the theoretical part I deal with the characteristics of a financial analysis, as one of the basic methods for determination of the financial situation of the company. Firstly I define the information sources with the focus on financial reporting. In other parts I descibe the process and methods of financial analysis and at the end of the theoretical part I am concerned with the ways of the indicators' reviewing. The introductory chapter contains a short characteristic of the company J+H, spol. s r. o. Holešov, and its strengths and weaknesses incuding the brief summary of its customers and suppliers. In next chapters I attend to the analysis of indicators in detail. I devided them into four groups according to the method of its calculation (the absolute indicators, the difference indicators, the ratio indicators and the total/general indicators). I compared the obtained resultant values with the ones achieved in former times and also with the optimal values. In the final part of my dissertation I worked out the brief summary of the financial analysis' results and put forward the arrangements leading to the improvement of the status quo. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2178
dc.date.assigned 2005-10-14
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
jurášek_2006_bp.pdfBlocked 357.2Kb PDF View/Open
jurášek_2006_vp.pdf 1.146Mb PDF View/Open
jurášek_2006_op.pdf 1.451Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account