Finanční analýza společnosti EKOLAK, s.r.o. za období 2002-2004 jako východisko pro přijetí nápravných opatření

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční analýza společnosti EKOLAK, s.r.o. za období 2002-2004 jako východisko pro přijetí nápravných opatření

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kudela, Pavel cs
dc.contributor.author Skovajsa, Adam cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T01:32:49Z
dc.date.available 2011-01-26T09:25:00Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2102
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu, jejímž cílem je posouzení vývoje společnosti EKOLAK, s.r.o. v průběhu tří let. V teoretické části uvádím veškeré informace o problematice finanční analýzy, které slouží jako podklad pro zpracování praktické části. V praktické části je nejprve společnost představena. Samotná finanční analýza vychází z účetních výkazů, které mi byly poskytnuty. Pro posouzení vývoje společnosti jsem použil základních postupů a výpočtů doplněných podrobnými komentáři, tabulkami a grafy. Na závěr jsem provedl souhrnné hodnocení jednotlivých skupin ukazatelů a navrhl možné alternativy řešení problémových oblastí. cs
dc.format 90 s. cs
dc.format.extent 575627 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 16.01.2011 *
dc.subject absolutní ukazatelé cs
dc.subject rozdílový ukazatelé cs
dc.subject finanční poměrový ukazatelé cs
dc.subject pyramidová soustava ukazatelů cs
dc.subject horizontální analýza cs
dc.subject vertikální analýza cs
dc.subject rentabilita aktiv cs
dc.subject rentabilita vlastního kapitálu cs
dc.subject rentabilita tržeb cs
dc.subject nákladovost cs
dc.subject celková zadluženost cs
dc.subject čistý pracovní kapitál cs
dc.subject běžná likvidita cs
dc.subject pohotová likvidita cs
dc.subject okamžitá likvidita cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisků a ztrát cs
dc.subject řízení pohledávek cs
dc.subject zisková marže cs
dc.subject doba obratu pohledávek cs
dc.subject obrat zásob cs
dc.subject mzdová produktivita cs
dc.subject absolute indicators en
dc.subject differential indicators en
dc.subject financial ratios en
dc.subject pyramid system of indicators en
dc.subject horizontal analysis en
dc.subject vertical analysis en
dc.subject return on assets en
dc.subject return on equity en
dc.subject return on sales en
dc.subject operating ratio en
dc.subject debt ratio en
dc.subject net working capital en
dc.subject current ratio en
dc.subject quick ratio en
dc.subject cash ratio en
dc.subject balance sheet en
dc.subject income account en
dc.subject claim control en
dc.subject net margin en
dc.subject average collection period en
dc.subject inventory turnover ratio en
dc.subject wage productivity en
dc.title Finanční analýza společnosti EKOLAK, s.r.o. za období 2002-2004 jako východisko pro přijetí nápravných opatření cs
dc.title.alternative Financial analysis ot the company EKOLAK, limited company since 2002 to 2004 as a base for acceptance of corrective remedy en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee cs
dc.date.accepted 2006-01-16 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor's work is geared to financial analysis, whose aim is to review progression of EKOLAK, limited company during three years. All information about financial analysis is included in a theoretical part and it serves like basis for making of a practical part. At first there is introduced EKOLAK, limited company in practical part. The financial analysis is based on accounting statements, that were provided to me. I have used basic principles and calculations for a review of development of the company. Everything is supplemented by detailed commentary, signs and graphs. In conclusion there was made overall summary of individual groups of indicators and I have suggested alternatives for solution of problems domains. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP *
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2561
dc.date.assigned 2005-10-07 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
skovajsa_2006_bp.pdfBlocked 562.1Kb PDF View/Open
skovajsa_2006_vp.pdf 329.5Kb PDF View/Open
skovajsa_2006_op.pdf 235.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account