Administrativní Informační systém pro časopisové nakladatelství

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Administrativní Informační systém pro časopisové nakladatelství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilhavý, Petr cs
dc.contributor.author Kleibel, Milan cs
dc.date.accessioned 2013-10-08T08:51:39Z
dc.date.available 2013-10-08T08:51:39Z
dc.date.issued 2012-02-24 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22359
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a vyvinout Administrativní informační systém pro časopisové nakladatelství. Výsledná aplikace byla napsána v jazyce C#. Klíčové pro systém je realizovat často pouţívané operace (například vyhledávání, řazení, editace,?) v javascriptu, přesněji v jQuery. Tato aplikace umoţňuje prohlíţení, editaci a nastavení vazeb mezi jednotlivými časopisy, vydáními časopisů a rubrikami. Dále nastavení akcí, které symbolizují proces zhotovení vydání a tvorba časového harmonogramu. V Administraci není kladen důraz na obsah rubrik ani na aktuální schvalovací proces jednotlivých vydání. Při návrhu a vývoji Administrativního systému byl kladen důraz na rychlost aplikace a jednoduchost ovládání. Tato aplikace byla vyvinuta ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio 2010 pomocí technologie ASP.NET a jako databázová platforma byl pouţit Microsoft SQL Server 2008. cs
dc.format 63 cs
dc.format.extent 2725938 bytes cs
dc.format.mimetype application/zip cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject ASP.NET cs
dc.subject C# cs
dc.subject Administrace cs
dc.subject Informační systém cs
dc.subject Microsoft Visual Studio 2010 cs
dc.subject Microsoft SQL Server 2008 cs
dc.subject javascript cs
dc.subject jQuery cs
dc.subject ASP.NET en
dc.subject C# en
dc.subject Administration en
dc.subject Information system en
dc.subject Microsoft Visual Studio 2010 en
dc.subject Microsoft SQL Server 2008 en
dc.subject javascript en
dc.subject jQuery en
dc.title Administrativní Informační systém pro časopisové nakladatelství cs
dc.title.alternative A Content Management System for a Journal Publisher <br> en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Prokopová, Zdenka cs
dc.date.accepted 2012-06-19 cs
dc.description.abstract-translated The goal of the bachelor thesis was to design and developer Administrative information system for magazine publishers. The resulting application was written in C# language. For system it?s important to develop the most common used operations (such as search, sort, editation,?) in javascript more precisely jQuery. This application allows to view, edit and settings of relations between single magazines, issues and rubrics. Settings of actions which represents process of creation of the issue and time schedule. The administation system does not contain rubric content or issue workflow process itself. Main goal for developing administration system is being put on speed of aplication and user friendly controls. This aplication was developer by using Microsoft Visul Studio 2010 including ASP.NET technology with Microsoft SQL Server 2008 as diabase platform. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/90 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 26626
dc.date.submitted 2012-06-07 cs


Files in this item

Files Size Format View
kleibel_2012_bp.zip 2.599Mb Unknown View/Open
kleibel_2012_vp.zip 234.5Kb Unknown View/Open
kleibel_2012_op.doc 288Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account