Návrh projektu zavedení controllingu ve společnosti Lados a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh projektu zavedení controllingu ve společnosti Lados a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Petr cs
dc.contributor.author Přikryl, Bohumil cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:26:10Z
dc.date.available 2010-07-14T05:26:10Z
dc.date.issued 2006-05-12 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2247
dc.description.abstract Tato diplomová práce řešící problematiku zavedení controllingu do společnosti Lados, a.s. je koncipována do tří na sebe navazujících částí. V první části jsou formou literární rešerše nastíněny problémy a vysvětleny pojmy spadající do oblasti controllingu. Druhá část práce je zpracována formou situační analýzy společnosti Lados, a.s. Zachycuje její historii a současnost, analýzu vnitropodnikového prostředí z hlediska současného stavu řízení, základních pravidel hospodaření společnosti, metodiky členění nákladů a prostřednictvím SWOT analýzy jsou vytipovány silné a slabé stránky a možné příležitosti a hrozby společnosti. V závěru analytické části této diplomové práce jsou formulována určitá negativní zjištění, která tvoří východiska projektu. Projektová část pak obsahuje samotný návrh řešení nedostatků zjištěných v analytické části. Výsledkem projektu je návrh zavedení controllingu do společnosti obsahující začlenění controllingu do organizační struktury společnosti a vymezení úkolů, odpovědnosti a pravomocí controllera. Nechybí rovněž kalkulace předpokládaných nákladů na realizaci projektu, plán projektových činností, časový harmonogram projektu i specifikace bariér projektu. cs
dc.format 98 s., 15 s příloh cs
dc.format.extent 2069788 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject controlling cs
dc.subject controller cs
dc.subject projekt cs
dc.subject analýza cs
dc.subject bod zvratu cs
dc.subject plánování cs
dc.subject controlling en
dc.subject controller en
dc.subject project en
dc.subject analysis en
dc.subject break-even en
dc.subject planning en
dc.title Návrh projektu zavedení controllingu ve společnosti Lados a.s. cs
dc.title.alternative Proposal project introduction of controlling in company Lados a.s. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hurta, Josef cs
dc.date.accepted 2006-06-06 cs
dc.description.abstract-translated This diploma thesis solving the problems implementation of controlling to company Lados Ltd. is conceived by three sections that on themselves each other tie together. In forepart are form literary background foreshadowed problems and explained notions inevitable to the areas of controlling. The second section of work is processed form situation analysis of company Lados Ltd It entraps its history and present, analysis intradepartmental environment from standpoint contemporary state proceedings, basic economy rules of company, method of expenses partition, and through SWOT analysis are specified strong and weak pages and possible opportunities and threats of company. At the close analytical part this thesis are formed specific negative findings, which forms starting points of project. Result of the project is proposal implementation controlling to the company, that contains integration of controlling to the organizational structure of the company and definition of tasks, responsibility and competency of controller. Part of are also calculations supposed expenses on project realization, plan project activities, time progress chart project and specifications barriers of project. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3571
dc.date.assigned 2006-03-06 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
přikryl_2006_dp.pdfBlocked 1.973Mb PDF View/Open
přikryl_2006_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
přikryl_2006_op.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account