Projekt racionalizace logistických činností ve firmě ELPREX CENTRUM, spol. s r. o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt racionalizace logistických činností ve firmě ELPREX CENTRUM, spol. s r. o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikulec, Petr
dc.contributor.author Jurovicová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:37:21Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2273
dc.description.abstract Cieľom diplomovej práce je vypracovanie projektu racionalizácie logistických činností vo firme Elprex Centrum, spol. s r. o Pri riešení diplomovej práce sa opieram o teoretické poznatky čerpané z rôznych zdrojov domácej aj zahraničnej literatúry. Analýzou logistických činností vo firme Elprex Centrum, spol. s r. o., som zistila miesta, kde sa zdržiava plynulý tok tovaru. V projektovej časti sa zaoberám návrhmi na zlepšenie problémových činností v oblasti riadenia zásob. Poukazu-jem na výhody informačného systému, automatického objednávania tovaru, aktualizácie cenníkov, presnosti pri spracovaní objednávok. V ďalšom riešim formálnu stránku zverenia hodnoty zamestnancom, vystavovania dodacích listov a objednávania tovaru. Doporučenia pre zlepšenie systému logistiky smerujú k dosiahnutiu spokojnosti zákazníkov ako hlavné-ho cieľa firmy Elprex Centrum, spol. s r. o cs
dc.format 90 s., 10 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1941563 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 12.05.2036
dc.subject Logistika cs
dc.subject ciele logistiky cs
dc.subject členenie logistiky cs
dc.subject logistické činnosti cs
dc.subject informačný systém cs
dc.subject záso-bovanie cs
dc.subject nadnormatívne zásobovanie cs
dc.subject kódovanie tovaru cs
dc.subject EAN kódy cs
dc.subject čítačky čiarových kó-dov cs
dc.subject obrat zásob cs
dc.subject obrátka zásob cs
dc.subject cenníky tovaru cs
dc.subject katalóg tovaru cs
dc.subject Logistic en
dc.subject logistic targets en
dc.subject logistic structure en
dc.subject logistic activities en
dc.subject information system en
dc.subject supplies en
dc.subject abnormal supplies en
dc.subject goods coding en
dc.subject EAN codes en
dc.subject bar-code readers en
dc.subject stock turnover en
dc.subject stock run en
dc.subject goods price lists en
dc.subject good catalog en
dc.title Projekt racionalizace logistických činností ve firmě ELPREX CENTRUM, spol. s r. o. cs
dc.title.alternative Project of logistic activities rationalization in the company Elprex Centrum, spol. s r. o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bušfyová, Jaroslava
dc.date.accepted 2006-06-05
dc.date.vskp-available 2036-05-12
dc.description.abstract-translated Target of graduation theses is project work out of logistic activities rationalization in the company Elprex Centrum, spol. s r. o At solving of graduation theses I base on theoretical information drawn from various sources of home and foreign literature. Using the analysis of logistic activities in the company Elprex Centrum, spol. s r. o I find out where the continuous flow of goods is kept. In the project part I deal with proposals for problem activities improvement in inventory management area. I mention advantages of information system, automatic goods purchase order, price list update and exactness at purchase order processing. Further I solve formal side of value release for employees, side of delivery orders creating and goods purchase. Recommendations for logistic system improvement are lead to achieve of customer satisfaction as the main target of company Elprex Centrum, spol. s r. o en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3875
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
jurovicová_2006_dp.pdfBlocked 1.851Mb PDF View/Open
jurovicová_2006_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
jurovicová_2006_op.pdf 802.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account