Transportní procesy v gelových soustavách

DSpace Repository

Language: English čeština 

Transportní procesy v gelových soustavách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lapčík, Lubomír
dc.contributor.author Procházka, Antonín
dc.date.accessioned 2013-10-09T19:45:15Z
dc.date.available 2013-10-09T19:45:15Z
dc.date.issued 2005-10-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23442
dc.description.abstract Transportní procesy roztoků a gelových soustav na bázi celulózových derivátů ve statickém uspořádání experimentů se odlišují od těch konaných v dynamickém prostředí, kde je současně aplikován účinek vnější síly resp. hydrodynamického tlaku. Obsahem této dizertace je taktéž studium účinku odstředivé síly na tok hmoty v rovině rotujícího disku Si v zařízení pro tento případ zvlášť zkonstruovaném. Při jeho konstrukci byl zvláštní důraz kladen na dosažení rotačního pohybu bez vibračních pohybů a přísně planparalelní uložení disku. Transportní procesy v gelových soustavách, respektive sedimentace těchto soustav, při působení rotačního pole, jsou experimentálně studovány s cílem zjistit samoorganizaci vzniklých struktur derivátů celulózy (HEC - hydroxyetylcelulóza, CMC - karboxymetylcelulóza) ve formě tenkých repetitivních zobrazení. Dále jsou studovány reologické vlastnosti, distribuce částic a analýza pomocí mikroskopických metod, u vodných roztoků HEC a CMC s obsahem disperzních částic WS2, Cu, ZnO, Fe2O3, schopných fotokatalytické aktivity v tenkých vrstvách polymerů. cs
dc.format 139
dc.format.extent 16341932 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Celulózové deriváty cs
dc.subject hydroxyethylcelulóza cs
dc.subject karboxymethylcelulóza cs
dc.subject transportní vlastnosti cs
dc.subject viskozitní tok cs
dc.subject difúze cs
dc.subject samo-organizace makromolekul - Bénardovy buňky cs
dc.subject rozpouštění polymerů cs
dc.subject Cellulose derivatives en
dc.subject hydroxyethyl cellulose en
dc.subject carboxymethyl cellulose en
dc.subject transport properties en
dc.subject viscosity flow en
dc.subject diffusion en
dc.subject self-organization of macromolecules - Benárd cells en
dc.subject dissolution of polymers en
dc.title Transportní procesy v gelových soustavách cs
dc.title.alternative The transport processes in gel-like phases en
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2012-11-15
dc.description.abstract-translated Transport processes gel solutions and systems-based cellulosic derivatives in a static arrangement of experiments differ from those held in an environment where it is currently applied to the effect of external forces. Therefore, the contents of this dissertation is also studying the effect of centrifugal forces on the mass flow in the plane of the rotating disk equipment for Si in this case specifically constructed. When its construction was a special emphasis on achieving rotational motion without vibration and strictly plane-parallel disk storage. The transport processes in gel-like phases - the sedimentation in these systems under internal pressure of external field are experimentally documented. This work is also aimed for self - organisation (Bénard - Marangoni convection) description and study of incurred cellulose derivate structures (HEC - Hydroxyethylcellulose, CMC - Carboxymethylcellulose) in thin film form. Next were studied the reological behavior and have been made the analysis of water soluble HEC and CMC derivates with dispersed WS2, Cu, ZnO, Fe2O3. It was constructed the machine for this purpose. This machine with original concept is based on rotational disc principle. en
dc.description.department Ústav technologie potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and Materials Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 28725
dc.date.submitted 2012-09-19


Files in this item

Files Size Format View
procházka_2012_dp.pdf 15.58Mb PDF View/Open
procházka_2012_vp.pdf 1.338Mb PDF View/Open
procházka_2012_op.zip 291.7Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account