Analýza projektů předložených ve vybraném mikroregionu v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) - Olomoucký kraj

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza projektů předložených ve vybraném mikroregionu v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) - Olomoucký kraj

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René
dc.contributor.author Miketová, Alena
dc.date.accessioned 2010-07-14T06:17:22Z
dc.date.available 2010-07-14T06:17:22Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2371
dc.description.abstract Rok 2004 znamenal pro celou Českou republiku výrazný mezník v podobě plnohodnotného začlenění do Evropské unie a tím i možnost podílet se na rozhodování o evropských otázkách. Zároveň to znamenalo získání možnosti čerpání strukturální pomoci v rámci regionální politiky EU. Skutečnosti, že evropské zdroje jsou nadějí pro budoucí rozvoj kraje, si je plně vědom i Olomoucký kraj, který chce z těchto zdrojů podporovat nejvíc postižené oblasti s cílem zvýšení zaměstnanosti a celkové životní úrovně obyvatel. V bakalářské práci jsem podala stručnou charakteristiku největšího z českých operačních programů - Společného regionálního operačního programu, jeho strategii, cíle a zaměření. Současně jsem uvedla grantová schémata vyhlášená Olomouckým krajem a provedla analýzu předložených projektů v Olomouckém kraji v rámci SROP, a to jak grantových schémat, tak i individuálních projektů. Hlavním cílem bakalářské práce je představit úspěšné projekty v Olomouckém kraji a projekty realizované Olomouckým krajem v rámci SROP, díky nimž dojde ke zvýšení životní úrovně obyvatel kraje. V závěru práce jsem se blíže zaměřila na úspěšné projekty, jejichž realizace díky získání finančních prostředků z Evropské unie přímo ovlivní životní úroveň obyvatel mého rodného města Loštice. cs
dc.format 71 s., 55 s. příloh cs
dc.format.extent 774126 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject Společný regionální operační program cs
dc.subject SROP cs
dc.subject Evropská unie cs
dc.subject Fondy Evropské unie cs
dc.subject Strukturální fondy cs
dc.subject regiony soudržnosti České republiky cs
dc.subject regionální rozvoj cs
dc.subject projekty cs
dc.subject výzva k předkládání žádostí cs
dc.subject projektů cs
dc.subject grantové schéma cs
dc.subject individuální projekt cs
dc.subject Joint Regional Operational Programme en
dc.subject JROP en
dc.subject the European Union en
dc.subject EU Funds en
dc.subject the Structurals Funds en
dc.subject the Cohesion Regions in the Czech Republic en
dc.subject regional development en
dc.subject projects en
dc.subject call for proposals en
dc.subject grant scheme en
dc.subject individual project en
dc.title Analýza projektů předložených ve vybraném mikroregionu v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) - Olomoucký kraj cs
dc.title.alternative Analysis of the projects submitted in the Olomouc Region within Joint Regional Operational Programme en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hájek, Oldřich
dc.date.accepted 2006-06-15
dc.description.abstract-translated The year 2004 was an important milestone for the whole Czech Republic as it became a full member of the European Union and thus also entitled to participate in the decision-making processes concerning the European issues. At the same time, since the accession to the EU, the Czech Republic has been be eligible to use the structural funds within the scope of the regional policy of the EU. The Olomouc Region is also fully aware of the fact that the European resources represent an opportunity for the future development of the region and it intends to support the most neglected territories with a view to increasing employment and the overall standard of living of its inhabitants. In my bachelor's thesis, I have presented brief characteristics of the largest of the Czech operational programmes - the Joint Regional Operational Programme, and of its strategy, objectives, and orientation. I have also mentioned the grant schemes announced by the Olomouc Region and performed an analysis of the submitted projects in the Olomouc Region within the JROP, namely of the grant schemes as well as the individual projects. The main objective of the bachelor's thesis has been to present successful projects in the Olomouc Region and the projects implemented by the Olomouc Region within the scope of the JROP resulting in an increase in the standard of living of the inhabitants of the region. In conclusion, the thesis deals in a more detailed manner with the successful projects the implementation of which will have direct effects on the standard of living of the inhabitants of my hometown of Loštice. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 3675
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
miketová_2006_bp.pdfBlocked 755.9Kb PDF View/Open
miketová_2006_vp.doc 51Kb Microsoft Word View/Open
miketová_2006_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account