Izolace mikroorganismů produkujících depolymerizační enzymy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Izolace mikroorganismů produkujících depolymerizační enzymy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Koutný, Marek
dc.contributor.author Martinková, Martina
dc.date.accessioned 2013-10-12T00:07:57Z
dc.date.available 2013-10-12T00:07:57Z
dc.date.issued 2013-02-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24563
dc.description.abstract Byla provedena izolace a identifikace mikroorganismů produkujících depolymerizační enzymy vybraných polymerů. Zdrojem zmíněných mikroorganismů byly vzorky kompostů, které byly naočkovány na kultivační půdy obsahující polyestery polybutylen adipát/tereftalát (PBAT) nebo kyselinu polymléčnou (PLA) v podobě submikročástic. Celkem bylo zkoumáno 5 vzorků kompostu, které byly dále charakterizovány dostupnými fyzikálně ? chemickými vlastnostmi jako je pH, sušina a spalitelný podíl. Ze vzorků kompostů byla prováděna izolace bakterií schopných tvořit zóny hydrolyzovaného polymeru kolem svých kolonií, což bylo považováno za důkaz produkce extracelulárních depolymerizačních enzymů. V případě kultivační půdy s obsahem PLA nebyly zóny pozorovány, tudíž nebyla izolována žádná bakteriální kultura hydrolyzující PLA. Naopak v případě kultivační půdy s obsahem PBAT byly izolovány čtyři bakteriální kmeny, později identifikovány jako blízce příbuzné kmenům Actinomadura rubrobrunea DSM 43750, Thermobispora bispora DSM 43833 a Thermomonospora curvata DSM 43183. Pro identifikaci izolovaných bakterií byla použita metoda sekvenace genu 16S rRNA, byla izolována DNA mikroorganismu a po purifikaci vzorku byl tento odeslán k sekvenaci. Získaná sekvence nukleotidů DNA byla porovnána v databázi GenBank. cs
dc.format 54 cs
dc.format.extent 2006197 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject biodegradace cs
dc.subject polybutylen adipát/tereftalát cs
dc.subject kyselina polymléčná cs
dc.subject biodegradace za termofilních podmínek cs
dc.subject aktinomyceta cs
dc.subject Biodegradation en
dc.subject Polybutyleneadipate-co-butyleneterephthalate en
dc.subject Polylactid acid en
dc.subject Biodegradation in thermophilic condition en
dc.subject Actinomycet en
dc.title Izolace mikroorganismů produkujících depolymerizační enzymy cs
dc.title.alternative Isolation of Microorganisms Producing Depolymerase Enzymes en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hauerlandová, Iva
dc.date.accepted 2013-06-05
dc.description.abstract-translated Isolation and identification of microorganisms producing depolymerizating enzymes of selected polymers was performed. The source of these microorganisms were samples of compost that were inoculated into culture medium containing polyesters, polybutyleneadipate-co-butyleneterephthalate (PBAT) or polylactic acid (PLA) in the form of submicroparticles. A total of five samples of compost were examined and further characterized by available physico-chemical properties such as pH, solids and combustible portion. Samples of compost were performed isolation of bacteria capable of forming zone hydrolysed po-lymer around their colonies, which were considered as evidence of the production of extracellular depolymerizating enzymes. In the case of culture medium containing PLA, the zones were not observed, therefore, no PLA hydrolysing bacterial culture has been isolated. On the contrary, in the case of culture medium containing PBAT, four bacterial strains were isolated, which were later identified as closely related strains of Thermomonospora curvata DSM 43183, Actinomadura rubrobrunea DSM 43750 and Thermobispora bispora DSM 43833. The method of sequencing the 16S rRNA gene was used for identification of the isolated bacteria, DNA of the microorganism was isolated and after the purification of the sample, it has been sent to sequencing. The resulting DNA nucleotide sequence was compared to the GenBank database. en
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/145 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Economics of Fat, Cosmetics and Production Detergent en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 30964
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-05-24


Files in this item

Files Size Format View
martinková_2013_bp.pdf 1.913Mb PDF View/Open
martinková_2013_vp.doc 94Kb Microsoft Word View/Open
martinková_2013_op.doc 95.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account