Analýza tištěných propagačních prostředků obchodních řetězců

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza tištěných propagačních prostředků obchodních řetězců

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Holešovský, Vít
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:05:20Z
dc.date.available 2010-07-14T14:05:20Z
dc.date.issued 2007-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2470
dc.description.abstract Teoretická část této práce se zabývá uvedením do maloobchodního prostředí a jeho charak-teristickými rysy. Její další sekce pokračuje popsáním propagace v maloobchodu. Následu-jící sekce jsou zaměřeny na přímo zacílená média s akcentem na tištěné propagační pro-středky obchodních řetězců a jejich specifika. Dále jsou uvedeny možnosti měření efektivi-ty a příklady z praxe s podrobným popsáním přístroje oční kamera a výzkumu stopování zraku. Současnými trendy v neadresné distribuci je čtenář uveden do problematiky letákové propagace v českém prostředí. Na tuto sekci navazují konkrétní kritéria pro analyzování letáků v části praktické. V praktické části jsou uvedeny výsledky výzkumu Incoma, charakteristiky analyzovaných řetězců a samotná analýza po formální a obsahové stránce. Výstup analýzy je následně shrnut v příslušné kapitole a v závěru této bakalářské práce. cs
dc.format 67 s., 5 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 687899 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject maloobchodní prostředí cs
dc.subject propagace cs
dc.subject přímo zacílená média cs
dc.subject tištěné propagační prostředky obchodních řetězců cs
dc.subject specifika cs
dc.subject charakteristika cs
dc.subject možnosti měření efektivity cs
dc.subject oční kamera cs
dc.subject stopování zraku cs
dc.subject současné trendy cs
dc.subject neadresná distribuce cs
dc.subject letáková propagace cs
dc.subject české prostředí cs
dc.subject kritéria pro analyzování cs
dc.subject analýza tištěných propagačních prostředků cs
dc.subject retail business environment en
dc.subject advertising en
dc.subject direct media en
dc.subject print advertising media of the commercial chains en
dc.subject specifications en
dc.subject characteristics en
dc.subject options for effective measurement en
dc.subject Eye camera en
dc.subject Eye tracking en
dc.subject current trends en
dc.subject non-direct distribution en
dc.subject handout advertising en
dc.subject Czech environment en
dc.subject the analysis criteria en
dc.subject the analysis of the handouts en
dc.title Analýza tištěných propagačních prostředků obchodních řetězců cs
dc.title.alternative The analysis of print advertising media of the commercial chains en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gregarová, Magda
dc.date.accepted 2007-06-04
dc.description.abstract-translated The theoretic part of this work deals with an introduction into the retail business environment and its characteristic traits. Its next division continues with the describing of the advertising in retail business. Following divisions are focused on the direct media with stress on the print advertising media and its specifications. Next are mentioned options for effective measurement and examples from the practice along with a detailed description of the Eye camera device and the Eye tracking research. Through current trends in the non-direct distribution the reader is introduced to the handout advertising issue according to the Czech environment. To this division sequences the concrete criteria for the handouts analyzing in the practical part. In the practical part the results of the incoma research are mentioned, chains' characteris-tics are analysed, and the analysis itself includes the formal and the content aspect. The output of the analysis is summarized subsequently in the relevant sequence and in the end of this bachelor work. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4801
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
holešovský_2007_bp.pdfBlocked 671.7Kb PDF View/Open
holešovský_2007_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
holešovský_2007_op.doc 63.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account