Webový informační systém pro podporu krizového řízení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Webový informační systém pro podporu krizového řízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malaník, David
dc.contributor.author Tonner, Jan
dc.date.accessioned 2013-10-13T01:07:36Z
dc.date.available 2013-10-13T01:07:36Z
dc.date.issued 2013-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24825
dc.description.abstract Tato práce popisuje využívání informačních systémů Policie ČR operačním střediskem a skupinou krizového řízení prostřednictvím webového rozhraní, které následně vede k lepší a rychlejší informovanosti a tedy lepšímu a rychlejšímu řešení krizových nebo mimořádných situací. Především operační středisko, jako složka Policie ČR, která se o mimořádných událostech dozví jako první, musí mít možnost rychlé prvotní reakce na vzniklou situaci, tedy musí mít přístup k potřebným údajům a tyto údaje musí mít rychle a v potřebném rozsahu. První část práce se zaměřuje na teoretický popis náplně jednotlivých zainteresovaných složek a to nejen Policie ČR, vysvětluje a na příkladech demonstruje jednotlivé stavy krize, varianty mimořádných událostí a postupy tzv. krizovými scénáři, kterými se odstraňují následky a minimalizují škody na životech, zdraví a majetku. Dále jsou teoreticky popsány technologie použité pro informační systémy. Ve druhé části se nachází popis jednotlivých informačních systémů provozovaných v rámci Policie ČR, které slouží k rychlému získávání informací potřebných k jednotlivým činnostem při záchranných pracích. Celá práce je vzhledem k rozsáhlosti dané problematiky a nemožnosti charakteristiky všech možných variant mimořádných událostí spíše jen všeobecným popisem práce a využívání interních informací uložených v policejních databázích. cs
dc.format 110 cs
dc.format.extent 3579629 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject krize cs
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject operační středisko cs
dc.subject krizové pracoviště cs
dc.subject integrovaný záchranný systém cs
dc.subject informační systém cs
dc.subject Hypertext Transfer Protocol cs
dc.subject HTTP cs
dc.subject Active Server Page cs
dc.subject ASP cs
dc.subject HyperText Markup Language cs
dc.subject HTML cs
dc.subject Structured Query Language cs
dc.subject SQL cs
dc.subject crisis or emergency en
dc.subject surgical center en
dc.subject emergency department en
dc.subject an integrated security system en
dc.subject information system en
dc.subject Hypertext Transfer Protocol en
dc.subject HTTP en
dc.subject Active Server Page en
dc.subject ASP en
dc.subject HyperText Markup Language en
dc.subject HTML en
dc.subject Structured Query Language en
dc.subject SQL en
dc.title Webový informační systém pro podporu krizového řízení cs
dc.title.alternative A Web-based Information System to Support Crisis Management en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Skoupý, Pavel
dc.date.accepted 2013-06-07
dc.description.abstract-translated This thesis describes the use of information systems of Police by Operations Centre and a group of crisis management through a Web interface which in turn leads to better and faster awareness and thus better and faster solution of emergency situations. The operations center, as part of the Police of the Czech Republic, which is the first to learn about emergency must be able to response to the situation quickly, must have access to the data, and these data must be fast and to the required extent. The first part focuses on the theoretical description of the contents of individual parties involved, not just police, explains and gives examples of individual states of crisis, variants of emergency procedures and the crisis scenario, which removes the effects and minimizes damage to life, health and property . As further the technology used for information systems are theoretically described. The second part is a description of the information systems operated within the PCR, which is used to quickly obtain information needed for individual activities during the relief effort. The whole work is thanks to the magnitude of the problems and inability of characteristics of all possible variants of emergencies rather general description of the work and the use of internal information stored in police databases. en
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/154 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 31278
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-05-21
local.subject krizové řízení cs
local.subject informační podpora cs
local.subject Policie České republiky cs
local.subject webové aplikace cs
local.subject crisis management en
local.subject informational support en
local.subject Police of the Czech Republic en
local.subject web applications en


Files in this item

Files Size Format View
tonner_2013_dp.pdf 3.413Mb PDF View/Open
tonner_2013_vp.pdf 168.0Kb PDF View/Open
tonner_2013_op.doc 258.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account