Sociálně-marketingová kampaň

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociálně-marketingová kampaň

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šramová, Blandína
dc.contributor.author Gregořicová, Kamila
dc.date.accessioned 2013-10-13T15:34:05Z
dc.date.accessioned 2013-10-13T17:28:34Z
dc.date.available 2013-10-13T15:34:05Z
dc.date.available 2013-10-13T17:28:34Z
dc.date.issued 2012-10-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25184
dc.description.abstract V diplomové práce bude provedena rešerše dostupných zdrojů odborné literatury pojedná-vající ve větší či menší míře o neziskovém sektoru jako o prostředku marketingové komuni-kace, který apeluje a ovlivňuje přístupy a chování lidí. Zamýšlení se nad účinky předčítání dětem a jejich vliv na jejich emoční zdraví a specifikace důležitosti role ? rodič, učitel, vy-chovatel. Dalším cílem je provést výzkumnou sondu v české neziskové organizaci a na jejím základě odhalit parametry, kterými jsou: přijetí a pochopení myšlenek organizace společnos-tí a aplikovaní myšlenek v praxi. Na základě zjištěných primárních a sekundárních dat bude provedena analýza, jejíž závěry budou podkladem pro návrh řešení. en
dc.format 106 s (175 301 znaků) en
dc.format.extent 86827735 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nezisková organizace en
dc.subject marketingová strategie en
dc.subject předčítání dětem en
dc.subject základní škola en
dc.subject marketingový výzkum en
dc.subject kampaň ?Celé česko čte dětem? en
dc.subject non-for-profit organisation en
dc.subject marketing strategy en
dc.subject reading to children en
dc.subject primary school en
dc.subject marketing research en
dc.subject the campaign ?Every Czech reads to kids? en
dc.title Sociálně-marketingová kampaň en
dc.title.alternative Social Marketing Campaigns en
dc.type diplomová práce en
dc.contributor.referee Bačuvčík, Radim
dc.date.accepted 2013-05-22
dc.description.abstract-translated The aim of the Diploma Thesis is to do a background research on the accessible sources of literature, which focuses to greater or lesser extent on the theme of non-for-profit sector functioning as a device of marketing communication. This device appeals on the attitudes and behaviour of people and influences them. It considers the impact of reading to children and its influence not only on their emotional health, but also on the specification of the im-portance of the roles of being a parent, a teacher, and an educator. The Thesis also centres on analysing the Czech non-for-profit organisation, and based on this analysis, it sets a tar-get of discovering the following parameters: the acceptance and understanding of the thoughts of the social organisations and the application of these thoughts in practice. Based on the primary and secondary data found, an analysis is offered. Its conclusions serve as a base for providing a solution. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací en
dc.description.result obhájeno en
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 en
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 en
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace en
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. en
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia en
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 32489
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-04-18


Files in this item

Files Size Format View
gregořicová_2013_dp.pdf 82.80Mb PDF View/Open
gregořicová_2013_vp.pdf 73.75Kb PDF View/Open
gregořicová_2013_op.pdf 54.89Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account