Aplikace procesu managementu kontinuity činností organizace v průmyslu komerční bezpečnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aplikace procesu managementu kontinuity činností organizace v průmyslu komerční bezpečnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Valouch, Jan
dc.contributor.author Bilová, Blanka
dc.date.accessioned 2013-10-14T11:17:01Z
dc.date.available 2013-10-14T11:17:01Z
dc.date.issued 2013-02-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25447
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na možnosti aplikace procesu managementu kontinuity činností organizace v průmyslu komerční bezpečnosti. Úvodní část obsahuje základní principy procesu kontinuity činnosti v souvislosti se základními technickými normami v dané oblasti. Po uvedení norem, je provedena analýza požadavků, podle kterých se postupuje v případě zavedení procesu kontinuity činnosti organizace do obchodní společnosti, a jsou rozebrány jednotlivé fáze plánu kontinuity činností. Dále je řešena otázka požadavků na dokumentaci pro proces kontinuity činností organizace. Výstupem práce je pak, na základě získaných teoretických poznatků, objasnit problematiku kontinuity činnosti z hlediska využití v průmyslu komerční bezpečnosti a následně na modelovém příkladu provést analýzu hrozeb, spolu se zpracováním strategií směřujících k eliminaci, popř. vyloučení případných rizik. Závěr práce popisuje plán kontinuity činností a prezentuje zpracovaný návrh kritérií hodnocení managementu kontinuity činností organizace. cs
dc.format 93 cs
dc.format.extent 1982365 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Management kontinuity činností cs
dc.subject analýza cs
dc.subject riziko cs
dc.subject hrozba cs
dc.subject plán kontinuity činností organizace cs
dc.subject Business continuity management en
dc.subject analysis en
dc.subject risk en
dc.subject threat en
dc.subject business continuity plan en
dc.title Aplikace procesu managementu kontinuity činností organizace v průmyslu komerční bezpečnosti cs
dc.title.alternative A Business Continuity Management Process Application for the Commercial Security Industry <br> en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pikner, Ivo
dc.date.accepted 2013-06-17
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the possibility of application of the process of business continuity management in the commercial security industry. The introductory part contains the basic principles of the process of business continuity in the context of basic technical standards in the field. After putting standards, the analysis requirements that shall be applied to the process of introducing business continuity in the company and is focused on different phases of the business continuity plan. It is also addressed in the documentation requirements for business continuity process. The output of the work is based on theoretical knowledge, clarify issues BCM of terms used in the commercial security industry and consequently the model example to analyze threats, together with the processing strategies to eliminate or avoid possible risks. The conclusion describes the business continuity plan and presents prepared proposal evaluation criteria of business continuity management. en
dc.description.department Ústav elektroniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/153 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 31371
dc.date.submitted 2013-05-24
local.subject průmysl komerční bezpečnosti cs
local.subject commercial security industry en


Files in this item

Files Size Format View
bilová_2013_dp.pdf 1.890Mb PDF View/Open
bilová_2013_vp.doc 293Kb Microsoft Word View/Open
bilová_2013_op.doc 258.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account