Exteriérový mobiliář jako nosič informace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Exteriérový mobiliář jako nosič informace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kovařík, Vladimír
dc.contributor.author Pelikánová, Lucie
dc.date.accessioned 2013-10-14T23:14:34Z
dc.date.accessioned 2013-10-15T13:22:13Z
dc.date.available 2013-10-14T23:14:34Z
dc.date.available 2013-10-15T13:22:13Z
dc.date.issued 2012-12-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25465
dc.description.abstract Práce se zabývá návrhem exteriérového mobiliáře k pěším turistickým trasám a cykloste-zkám. Jedná se zde spíše o vytvoření know-how k výrobě takového mobiliáře na místa, která jsou těžko přístupná automobilové dopravě. Jde o exteriérový mobiliář, který je vy-tvořen přímo na místě, kde je potřeba. Je vytvořen z materiálů na místě dostupných a s minimálním odpadem. Teoretická část práce popisuje a analyzuje stávající stav daného tématu, tedy problematiky exteriérového mobiliáře a jeho umístění. Dále se zabývám popi-sem prvků exteriérového mobiliáře a výběrem jednotlivých částí zpracovaných v mé di-plomové práci. Praktická část práce popisuje jednotlivé díly mobiliáře, jejich konkrétní návrhy, funkci a postup při výrobě. Cílem práce je vymyslet konstrukci a výrobu exterié-rového mobiliáře co nejjednodušší a tak, aby nebylo k výrobě potřeba více než tří lidí. Také je důležité, aby bylo co nejméně odpadového materiálu a hlavně, aby mobiliář kore-spondoval s místem, kde se bude nacházet. en
dc.format 72 s. (81 033 znaků) en
dc.format.extent 111771626 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Exteriérový mobiliář en
dc.subject design en
dc.subject cyklostezky en
dc.subject pěší turistické trasy en
dc.subject návod en
dc.subject exterior mobiliary en
dc.subject design en
dc.subject cycle tracks en
dc.subject foot-paths en
dc.subject instruction en
dc.title Exteriérový mobiliář jako nosič informace en
dc.title.alternative Exterior Furniture As an Information Medium en
dc.type diplomová práce en
dc.contributor.referee Svoboda, Jiří
dc.date.accepted 2013-06-21
dc.description.abstract-translated This work deals with design for exterior mobiliary for foot-paths and cycle tracks. In prac-tice, it is creating know-how about building such mobiliary for place which is hardly acces-sible by automobile transport. This exterior mobiliary will be built directly on the place where it is needed and in addition from local material which also allows minimal waste Theoretical part describes and analyses present state of given topic, thus problems of exte-rior mobiliary and its placing. Further, I deal with describing individual elements of the mobiliary and choosing apportiable parts which are elaborated in my diploma paper. Practical part describes appropriate parts of mobiliary, their particular proposal, function and procedure of their manufacturing. Objective of my diploma paper is to work out de-sign, construction and consequently instruction how to build exterior mobiliary in the aesi-est way as much as possible in order it could be built no more than by three people. In the following, our intention is to produce only very limited amount of waste and what is very important, mobiliary must correspondence with place where it will be placed. en
dc.description.department Ústav vizuální tvorby en
dc.description.result obhájeno en
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/189 en
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 en
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - 3D Design en
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - 3D design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA. en
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění en
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 28852
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-05-17


Files in this item

Files Size Format View
pelikánová_2013_dp.pdf 106.5Mb PDF View/Open
pelikánová_2013_vp.doc 83.5Kb Microsoft Word View/Open
pelikánová_2013_op.doc 89Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account