Finanční analýza podniku působícího v oblasti průmyslu komerční bezpečnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční analýza podniku působícího v oblasti průmyslu komerční bezpečnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukášková, Eva en_US
dc.contributor.author Jánoš, Roman en_US
dc.date.accessioned 2013-10-15T13:27:24Z
dc.date.accessioned 2013-10-15T17:20:11Z
dc.date.available 2013-10-15T13:27:24Z
dc.date.available 2013-10-15T17:20:11Z
dc.date.issued 2013-02-08 en_US
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25521
dc.description.abstract Teoretická část diplomové práce nejprve objasňuje pojem podnik. Na předcházející teoretický aparát navazuje vymezení klasifikace podniků a určení specifických rysů podniků průmyslu komerční bezpečnosti. Dále je popsána základní teorie vztahující se k finanční analýze, k jejím uživatelům a zdrojům informací. Tuto elementární teorii rozvíjí následující text, který vymezuje hlavní metody a nástroje finanční analýzy včetně benchmarkingu. Závěr teoretické části tvoří seznámení se SWOT analýzou. Praktická část nejdříve charakterizuje analyzovanou firmu Mark2 Corporation Czech. Poté jsou na tuto firmu aplikovány metody a nástroje finanční analýzy včetně benchmarkingu, který je prováděn s podnikem D. I. Seven. Po shrnutí výsledků finanční analýzy a benchmarkingu jsou na základě sestavené SWOT analýzy definovány návrhy na zlepšení finančně-ekonomické situace ve firmě Mark2 Corporation Czech. en_US
dc.format 82 s. (119 068 znaků) en_US
dc.format.extent 18842526 bytes en_US
dc.format.mimetype application/zip en_US
dc.language.iso cs en_US
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně en_US
dc.rights Bez omezení en_US
dc.subject Podnik en_US
dc.subject podnik průmyslu komerční bezpečnosti en_US
dc.subject finanční analýza en_US
dc.subject rozvaha en_US
dc.subject výkaz zisků a ztrát en_US
dc.subject výkaz o peněžních tocích en_US
dc.subject benchmarking en_US
dc.subject SWOT analýza en_US
dc.subject Company en
dc.subject company of commercial security industry en
dc.subject financial analysis en
dc.subject balance sheet en
dc.subject profit and loss account en
dc.subject cash flow statement en
dc.subject benchmarking en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Finanční analýza podniku působícího v oblasti průmyslu komerční bezpečnosti en_US
dc.title.alternative A Financial Analysis of a Company Operating in the Commercial Security Industry en
dc.type diplomová práce en_US
dc.contributor.referee Sychra, Tomáš en_US
dc.date.accepted 2013-06-17 en_US
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the thesis first describes the concept of a company. Classification of enterprises and determination of the specific features of the company of commercial security industry follows the previous theoretical apparatus. Further, the basic theory relating to financial analysis, its users and resources are described. The following text, which outlines the main methods and tools of financial analysis including benchmarking, develops this elementary theory. The conclusion of the theoretical part contains the SWOT analysis explanation. The practical part first describes the analyzed company Mark2 Corporation Czech. Later, methods and tools of financial analysis including benchmarking, which is carried out with D. I. Seven company, are applied to this company. After summarising the results of the financial analysis and benchmarking, the suggestions for improvement of financial-economic situation in the company Mark2 Corporation Czech are defined based on the complied SWOT analysis. en
dc.description.department Ústav elektroniky a měření en_US
dc.description.result obhájeno en_US
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/153 en_US
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 en_US
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management en_US
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky en_US
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing. en_US
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika en_US
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 31375
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-05-17 en_US


Files in this item

Files Size Format View
jánoš_2013_dp.zip 17.96Mb Unknown View/Open
jánoš_2013_vp.doc 293.5Kb Microsoft Word View/Open
jánoš_2013_op.pdf 407.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account