Účetní výkazy a jejich vypovídací schopnost pro řízení podniku XYZ a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Účetní výkazy a jejich vypovídací schopnost pro řízení podniku XYZ a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paseková, Marie
dc.contributor.author Tkadlčíková, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:41:00Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2563
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce bylo vysvětlení úlohy účetních výkazů a jejich vypovídací schopnosti při řízení podniku. V teoretické části provedu literární průzkum dané problematiky a vysvětlím vypovídací schopnost jednotlivých účetních výkazů a funkci finanční analýzy podniku. Popíšu její princip, smysl a jednotlivé druhy finanční analýzy včetně jednotlivých ukazatelů. Součástí bude i několik modelů komplexního hodnocení finančního zdraví podniku. V praktické části provedu finanční analýzu současného stavu podniku XYZ a.s. za období let 2003 - 2006. Teoretické poznatky budu aplikovat prostřednictvím analýzy absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů, pyramidovým rozkladem ukazatelů a modely hodnotící celkové finanční zdraví podniku. Porovnám základní údaje s průměry v odvětví. V závěru práce navrhnu soubor doporučení, která by mohla přispět ke zlepšení celkové hospodářské situace podniku. cs
dc.format 67 s., 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 520052 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2037
dc.subject Rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject výkaz cash flow cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject absolutní ukazatele cs
dc.subject rozdílové ukazatele cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject hodnocení cs
dc.subject ekonomická přidaná hodnota cs
dc.subject Balance sheet en
dc.subject income statement en
dc.subject cash flow statement en
dc.subject financial analysis en
dc.subject absolute indicators en
dc.subject balance indicators en
dc.subject ratio indicators en
dc.subject evaluation en
dc.subject Economic Value Added en
dc.title Účetní výkazy a jejich vypovídací schopnost pro řízení podniku XYZ a.s. cs
dc.title.alternative Accounting records and their ability to show company's economic situation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Otrusinová, Milana
dc.date.accepted 2007-06-14
dc.date.vskp-available 2037-05-18
dc.description.abstract-translated The goal of my bachelor thesis was to explain the role of the financial statements and their predictive abilities for company management. In the theoretical part, I will perform the literature survey of the topic, and explain the predictive ability of the individual financial statements and function of the financial analysis of a company. I will describe its principle, purpose and the individual types of financial analysis including the individual indicators. Several models of the complete evaluation of the financial health of a company will be part of the thesis. In the practical part, I will execute the financial analysis of the existing conditions of the XYZ a.s. for the time period from 2003 to 2006. I will apply the theoretical knowledge using the analysis of absolute, differential and ratio indicators, pyramid analysis of the indicators and models evaluating the global financial health of the company. I will compare the basic data to the averages of the industry. In the conclusion, I will suggest recommendations which could lead to improvement of the global economical conditions of the company. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6072
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
tkadlčíková_2007_bp.pdfBlocked 507.8Kb PDF View/Open
tkadlčíková_2007_vp.doc 43.5Kb Microsoft Word View/Open
tkadlčíková_2007_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account