Projekt využití nástrojů marketingového mixu při řízení gynekologicko porodnického oddělení KNTB Zlín, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt využití nástrojů marketingového mixu při řízení gynekologicko porodnického oddělení KNTB Zlín, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staňková, Pavla
dc.contributor.author Bednářová, Eva
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:38:18Z
dc.date.available 2013-10-21T13:38:18Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25709
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na využití marketingového mixu při řízení gynekologicko- porodnického oddělení v Krajské nemocnici T. Bati, a.s., Zlín. Je rozdělena na dvě hlavní části. Teoretická část vychází z poznatků získaných z odborné literatury a popisuje zdra-votnictví, marketing ve zdravotnictví, nástroje marketingového mixu a jejich využití ve zdravotnictví. V praktické části je představeno gynekologicko-porodnické oddělení a pro-vedena marketingová situační analýza tohoto oddělení - PEST analýza, Porterův model pěti sil, analýza vnitřního prostředí, analýza marketingových nástrojů a shrnující SWOT analý-za. Projektová část obsahuje návrhy a doporučení, které by měly přispět k lepšímu využití marketingových nástrojů v rámci gynekologicko- porodnického oddělení. Na závěr jsou zhodnoceny přínosy a rizika projektu. cs
dc.format 122 cs
dc.format.extent 3375288 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing ve zdravotnictví cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject gynekologie a porodnictví cs
dc.subject nástroje marketingového mixu cs
dc.subject marketing in the public health sector en
dc.subject marketing mix en
dc.subject gynekology and midwifery en
dc.subject instruments of marketing mix en
dc.title Projekt využití nástrojů marketingového mixu při řízení gynekologicko porodnického oddělení KNTB Zlín, a.s. cs
dc.title.alternative Project Using the Tools of the Marketing Mix in the Management of Gynecological - Obstetric Department KNTB Zlín, a.s. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Slaný, Jaroslav
dc.date.accepted 2013-09-09
dc.description.abstract-translated The diploma paper is focused on the use of a marketing mix at managing the gynecologic- obstetrical department in the Regional Tomas Bata hospital, joint-stock company, Zlin. It is devided into two principal sections. The theoretical part is derived from the knowledge gained from the technical literature and describes the public health sector, marketing in the public health sector, instruments of the marketing mix and the application of these in the public health sector. The practical section introduces the gynecologic ? obstetrical depart-ment and a situational analysis of this department ? PEST analysis, Porter?s Five Forces Model, analysis of the internal environment, analysis of the marketing instruments and summarizing SWOT analysis is carried out. The project part contains the proposals and recommendations that should contribute to a better use of the marketing instruments within the gynecologic ? obstetrical department. The benefits and risks of the project are evaluated in the final part. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management ve zdravotnictví cs
dc.thesis.degree-discipline Health Services Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 29743
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
bednářová_2013_dp.pdf 3.218Mb PDF View/Open
bednářová_2013_vp.doc 132Kb Microsoft Word View/Open
bednářová_2013_op.doc 116.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account