Používání moderních software při vedení účetnictví.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Používání moderních software při vedení účetnictví.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kolářová, Eva
dc.contributor.author Langerová, Pavlína
dc.date.accessioned 2013-10-21T13:47:29Z
dc.date.available 2013-10-21T13:47:29Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25724
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce na téma "Používání moderních software při vedení účetnictví" je poskytnout náhled na význam počítačů a počítačového zpracování dat pomocí současných moderních softwarů v oblasti účetnictví. Práce je členěna do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část vychází z literárních pramenů a je zaměřena na vývoj počítačového zpracování dat a počítačové podpory a na samotné ERP systémy v obecné rovině, jejichž profil nalézáme v dnešních moderních softwarech. Dále tato část nastiňuje etapy projektu zavedení ERP systému, analyzuje dodavatelský trh ERP systémů a lehce se dotýká i pro-blematiky ergonomie softwaru, která je důležitá zejména pro uživatele systémů. Praktická část práce se potom zaměřuje na konkrétní podnik, výběr nevhodnějšího ERP řešení pro tuto organizaci a samotnou implementaci vybraného účetního softwaru. V závěru práce jsou shrnuty přínosy softwaru a doporučení pro lepší chod programu. cs
dc.format 74 cs
dc.format.extent 2004388 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ERP systémy cs
dc.subject implementace cs
dc.subject modul cs
dc.subject účetnictví cs
dc.subject účetní software cs
dc.subject ERP systems en
dc.subject implementation en
dc.subject modul en
dc.subject accounting systém en
dc.subject accounting en
dc.title Používání moderních software při vedení účetnictví. cs
dc.title.alternative The Modern Software Applications for Usage in Accountancy Domain. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Struhařová, Kateřina
dc.date.accepted 2013-09-10
dc.description.abstract-translated The aim of the bachelor thesis on the topic "The Modern Software Applications for Usage in Accountancy Domain" is to provide a view into the importance of computers and data processing techniques using today's modern software in the area of accounting. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is based on the literature and focuses on the development of data processing techniques and computer support and the ERP systems themselves in general, whose profile is found in today's modern software. This section also sets out the stages of the ERP system implementation project, analyzing the supply market of the ERP systems and lightly touches upon the issues in the area of software ergonomics which are particularly important for system users. The practical part of the thesis is focused on a particular company, the selection of the most suitable ERP solution for this organization and the actual implementation of the selected accounting software. The conclusion of the thesis summarizes the benefits of the software and recommendations for the program operation improvements. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 30179
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
langerová_2013_bp.pdf 1.911Mb PDF View/Open
langerová_2013_vp.doc 126Kb Microsoft Word View/Open
langerová_2013_op.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account