Projekt tvorby ABC modelu ve firmě LISI AUTOMOTIVE FORM, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt tvorby ABC modelu ve firmě LISI AUTOMOTIVE FORM, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Popesko, Boris
dc.contributor.author Machalínek, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:11:59Z
dc.date.available 2017-05-30T23:00:48Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2660
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá projektem tvorby modelu Activity-Based Costing - modelem procesního řízení nákladů ve společnosti Lisi Automotive Form, a.s Teoretická část této práce se zabývá průzkumem literárních zdrojů z oblasti teorie řízení nákladů. V její první části je uvedena charakteristika jednotlivých druhů účetních systémů, se zaměřením na problematiku v jejich rozdílném pohledu a přístupu k řízení nákladů jako takovému. Následuje specifikace a rozdělení nákladů, jako základního předmětu manažer-ského účetnictví. V další části je uvedeno přehledné shrnutí současných metod náklado-vých kalkulací a nastíněny jejich nedostatky vzhledem k procesnímu řízení nákladů. Samo-statná část této teoretické části je věnována procesnímu řízení nákladů ABC v návaznosti na procesní řízení organizace. V rámci této kapitoly je uvedena základní metodika tvorby modelu ABC a je charakterizován Activity-Based Management. Praktická část této práce podává informace o společnosti Lisi Automotive Form, a.s V první části je uvedena analý nákladů této společnosti, jak výchozího prvku pro vytváření modelu ABC. Následuje stručná charakteristika současného systému tvorby kalkulací v této společnosti pro možnost konfrontace výsledků následného projektu se současností. Základem praktické části je vypracování projektu využití strategického ABC modelu pro rozhodování ve firmě, včetně ověření výsledného projektu. cs
dc.format 86 cs
dc.format.extent 1003220 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 30.05.2017
dc.subject Procesní řízení nákladů cs
dc.subject ABC cs
dc.subject ABM cs
dc.subject Náklady cs
dc.subject Kalkulace cs
dc.subject Proces cs
dc.subject Aktivita cs
dc.subject Režijní náklady cs
dc.subject Process Cost Engineering en
dc.subject ABC en
dc.subject ABM en
dc.subject Costs en
dc.subject Calculation en
dc.subject Process en
dc.subject Activity en
dc.subject Indirect Costs en
dc.title Projekt tvorby ABC modelu ve firmě LISI AUTOMOTIVE FORM, a.s. cs
dc.title.alternative Project of making an Activity-Based Costing model in Lisi Automotive Form en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Novák, Petr
dc.date.accepted 2007-05-30
dc.description.abstract-translated My diplom work is dealing with an Activity-Based Costing model making project - a mo-del of process costing - engineering in a company Lisi Automotive Form, a.s. The theoretical part is concerned with an investigation into literal sources from a cost engi-neering area. Its first part shows characteristics of individual kinds of accountancy systems focusing on problematics of different points of view and approach to the costing enginee-ring itself. A specification and a cost dividing, as a manager accountancy essential subject, follows. In another part, a clear summary of recent cost calculation methods is scheduled as well as shown their imperfections with regard to the cost engineering process. A separated part of this theoretical work is devoted to ABC costing process in sequency of process engineering of an organization. Within the scope of this part, there is mentioned basic methods of the ABC model making and also characterized Activity-Based Manage-ment. The practical part of the work offers information on the Lisi Automotive Form, a.s. compa-ny. First, the indirect costs of the company are analyzed, as a primar essence for the ABC model making. A brief characteristics of a recent calculation - making system follows, especially because of the possibility of confronting outcomes of the following project with the present. The base of the practical part is an elaboration of a project using the strategic ABC model for company's decision making, including the final project verification. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 5618
dc.date.assigned 2007-03-05
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
machalínek_2007_dp.pdfBlocked 979.7Kb PDF View/Open
machalínek_2007_vp.pdf 507.6Kb PDF View/Open
machalínek_2007_op.pdf 649.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account