Má štát značku? Ako ju tvoriť?

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Má štát značku? Ako ju tvoriť?

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavlů, Dušan cs
dc.contributor.author Heššová, Adriana cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:21:50Z
dc.date.available 2010-07-14T15:21:50Z
dc.date.issued 2007-04-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2679
dc.description.abstract Hlavnou témou práce je skúmanie značky štátu a jej významu a riadenia. Práca je rozdelená na osem kapitol. V prvej kapitole vysvetľujem, čo je branding štátu a prečo je významný. Nasledujúca kapitola objasňuje dôležité pojmy a bližšie uvádza do problematiky brandingu štátu, a teda jeho tvorby a riadenia. Štvrtá kapitola pojednáva o brandingu štátu a to hlavne v štyroch rôznych dimenziách (verejná diplomacia, turizmus, export, zahraničné priame investície) v integrovanom spôsobe. Piata kapitola je výsledkom zistení a utvorenia záverov z predchádzajúcich kapitol a síce akýmsi modelom tvorby a riadenia brandingu štátu. Nasledujúce kapitoly o brandingu konkrétnych štátov len potvrdzujú pravdivosť predchádzajúcich súhrnných poznatkov. Metodológia aj týchto kapitol vychádza z definícií, skúmania, analyzovania a porovnávania konkrétnych javov. cs
dc.format 92 cs
dc.format.extent 1690794 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Brand cs
dc.subject Branding cs
dc.subject Brand štátu cs
dc.subject Značka štátu cs
dc.subject Imidž cs
dc.subject Brand Identita cs
dc.subject Brand Equity cs
dc.subject County of origin cs
dc.subject Verejná diplomacia cs
dc.subject Export cs
dc.subject Turizmus cs
dc.subject Zahraničné priame investície cs
dc.subject Kultúra cs
dc.subject Brand en
dc.subject Branding en
dc.subject State brand en
dc.subject Image en
dc.subject Brand identity en
dc.subject Brand equity en
dc.subject Country of origin en
dc.subject Public diplomacy en
dc.subject Export en
dc.subject Tourism en
dc.subject Foreign direct investments en
dc.subject Culture en
dc.title Má štát značku? Ako ju tvoriť? cs
dc.title.alternative Does the state have a brand? How to build it? en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Křížek, Zdeněk cs
dc.date.accepted 2007-06-05 cs
dc.description.abstract-translated The main topic of a thesis is investigating a state brand and its importance and managing. A thesis includes eight chapters. In the first one I explain what a state branding is and why it is so important. The following chapter uncovers an important branding terminology and leads closer to the topic of a state branding consequently its building and managing. The fourth chapter deal with a state branding and the most in four core dimensions (public diplomacy, tourism, export, foreign direct investments) in an integrated manner. The fifth chapter is a result of previous findings and conclusions and also serves as a kind of model of creation and managing of a state branding. The next chapters in about a state branding of concrete states just confirm the veracity of previous findings. Even the methodology of these chapters comes from definitions, investigating, analyzing and confrontation of concrete objects. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4897
dc.date.assigned 2007-01-15 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
heššová_2007_dp.pdfBlocked 1.612Mb PDF View/Open
heššová_2007_vp.doc 69.5Kb Microsoft Word View/Open
heššová_2007_op.doc 43Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account