Srovnání inzerce ve vybraných časopisech zaměřených na ženy a muže

DSpace Repository

Language: English čeština 

Srovnání inzerce ve vybraných časopisech zaměřených na ženy a muže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátilová, Svatava
dc.contributor.author Typl, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:54:48Z
dc.date.available 2010-07-14T15:54:48Z
dc.date.issued 2007-05-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2759
dc.description.abstract Primárním cílem srovnání inzerce ve vybraných časopisech zaměřených na ženy a muže je získat informace, jakým směrem se ubírá tisková reklama v České republice (tzn., jak rostou či klesají výdaje do tiskové reklamy), dále najít specifika reklamy pro ženy a muže (obrazová část a genderové aspekty - reklamního zobrazování mužů a žen v časopisech pro muže a ženy), a jak tento vývoj konkrétně ovlivňuje časopisy pro muže a ženy (společně s výdaji do tiskové reklamy). Metodologie práce je založena na využití kvantitativní a kvalitativní analýzy obsahu reklamy ve třech českých časopisech (2 časopisy pro ženy, 1 časopis pro muže).Základní výzkumná hypotéza této bakalářské práce zní: "Tištěná reklama v dnešních českých časopisech pro ženy a muže obsahuje sexistická reklamní sdělení." Podle výsledků kvantitativní analýzy existuje ve vybraném vzorku časopisů rozdíl mezi reklamou v časopisech pro ženy a muže, pokud jde o výskyt podle kategorií produktů a služeb. Ženy a muži jsou ve vybraném vzorku reklam často zobrazeny ve stereotypních genderových rolích. Výsledky provedené kvalitativní analýzy na vybraném vzorku časopisů také potvrdily hlavní výzkumnou hypotézu. Skutečnost, že ve vybraném vzorku časopisů se sexistická reklama objevovala mnohem častěji v časopisech pro ženy, než pro muže, lze vysvětlit počtem zkoumaných časopisů. Sexistická reklama zobrazuje v této roli především ženy. Žena byla ve sledovaných časopisech velmi často prezentována jako pouhá dekorace a poutač. Poměrně často byly také ženy zobrazeny způsobem, kdy jsou porovnávané s výrobkem anebo stavěné na úroveň výrobku. Obrázky i texty působily dojmem, že ženy se, podobně jako výrobek, dají koupit. V několika případech byla registrována i zobrazení, kdy obrázky a texty urážejí ženy a přestavují je ponižujícím způsobem. Hlavní výzkumná hypotéza byla na základě výsledků analýzy potvrzena. Ke studiu reklamy ve vybraných časopisech pro muže a ženy byly vybrány časopisy na základě logických úvah, a to podle zásad metody účelového výběru. Výsledky této analýzy tedy nelze generalizovat na všechny české časopisy pro ženy a muže. cs
dc.format 62 s., 4 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1943441 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject reklama cs
dc.subject tiskový inzerát cs
dc.subject genderové aspekty cs
dc.subject genderové role cs
dc.subject sexistická reklama cs
dc.subject obsahová analýza cs
dc.subject kvantitativní analýza cs
dc.subject kvalitativní analýza cs
dc.subject sémiotická analýza cs
dc.subject advertising en
dc.subject printed advertisiment en
dc.subject gender aspects en
dc.subject gender roles en
dc.subject sexist advertising en
dc.subject contents analysis en
dc.subject quantitative analysis en
dc.subject qualitative analysis en
dc.subject semiotic analysis en
dc.title Srovnání inzerce ve vybraných časopisech zaměřených na ženy a muže cs
dc.title.alternative Comparison of advertising in selected journals oriented to male and female population. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Juříková, Martina
dc.date.accepted 2007-05-30
dc.description.abstract-translated The primary goal of this comparison of advertising in magazines, focused on women and men, is to obtain information about the model of development of printed advertising in Czech republic (and how increases or decreases the investment to printed advertising), localize the specifics of advertising aimed at women and men (the graphics and the gender aspects of advertising images of men and women in this kind of magazines) and describe the influence of this development on the mentioned magazines (together with the money invested to printed advertising). Methodology of this study is based on quantitative and qualitative analysis of advertising in three Czech magazines (two magazines for women and one for men). The main research hypothesis of this bachelor thesis says: "Printed advertising in Czech magazines for women and men contains sexist message.'q The quantitative analysis of the selected magazines shows that a difference between the advertising for women and men exists in appearance of categories of products and services. Women and men are in selected example of advertising often depicted in stereotypical gender roles. Results of the qualitative analysis also verified the main hypothesis of this research. Sexist advertising presents above all women. Woman was in the selected magazines very often depicted as a simple decoration or eye-catcher. Women are quite often portrayed in comparison with some product or presented as something similar to the product. The text and the graphics suggested that women (just as the product) are easy to buy. There were even cases, where the text and the graphics of the advertising gave offence to women and represented them in a derogative way. The main hypothesis of this research was fully validated by the presented analysis. The magazines for women and men in this research were selected by logical consideration, using the method of purpose-built samples. This means that the results of the presented analysis are not valid for all Czech women's and men's magazines. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4879
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
typl_2007_bp.pdf 1.853Mb PDF View/Open
typl_2007_vp.doc 60Kb Microsoft Word View/Open
typl_2007_op.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account