Vyprávění příběhů pomocí různých typů Medií

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vyprávění příběhů pomocí různých typů Medií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krutil, Pavel
dc.contributor.author Buch, Mathew Eugene
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:08Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:08Z
dc.date.issued 2013-12-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28139
dc.description.abstract Hlavním zaměřením této práce je příběh nebo samotné vyprávěni a druhy medií jimiž jsou komunikovány. Zpočátku se snažím popsat základní principy a zásady procesu komunikace. Závěrečná část se snaží stanovit vymezující faktory pouziti optimálního média . Vyprávění nebo příběh lze považovat za fundementální jednotku paměti či myšlení. Každá malá jednotka je postavena na kombinacích smyslového podnětu a naší emocionální reakce na tento podnět. Narodíme se a začneme shromažďovat příběhy a vyprávěni, a tyto údaje využíváme jako jednotky řídící naše jednaní, náš přístup k pravdě, nebo k předvídání vysledku. Kolekce těchto nervovych vypalování může byt uspořádána do masivně složitych příběhu a lze ji přenášet z jednoho člověka na druhého. Naše schopnost komunikovat se rychle rozšířila z našeho prvního gesta na pohybu a řeč, z písně do textu, kresby, sochy, az na mechanizovanou reprodukci a tisk, na elektronicka média a dále do globální vesnice digitálního webu, ktery v současné době objímá celou planetu. Každé médium má své silné a slabé stránky, ale mohlo by se říci, že jedno je lepší než jiné?
dc.format 52p. (83489 chara.) 5p. illus
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vyprávění cs
dc.subject příběh cs
dc.subject zpráva cs
dc.subject medium cs
dc.subject mediální cs
dc.subject transponovat cs
dc.subject explicitní/implicitní obsah cs
dc.subject narrative en
dc.subject story en
dc.subject message en
dc.subject medium en
dc.subject media en
dc.subject transpose en
dc.subject explicit/implicit content en
dc.title Vyprávění příběhů pomocí různých typů Medií
dc.title.alternative Transposition of a Narrative Between Various Media
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vodička, Richard
dc.date.accepted 2014-06-12
dc.description.abstract-translated The key focus of this work is narrative, and the mediums with which we communicate it. Initially we seek to describe the underlying principles beneath the process of communication. The concluding part attempts to establish the defining factors of the optimum medium. Narrative or story can be considered the fundamental unit of memory or thought. Each tiny unit is built by combining a sensory input and our emotional response to this stimuli. From before we are born we begin gathering and stockpiling narrative, and we use these data banks to guide our actions, access truth or predict outcomes. Collections of these neural firings can be organised into massively complex stories and transmitted from one human to another. Our ability to communicate has rapidly expanded from our first gestures/movement to speech/song through writing/drawing/sculpture to mechanised reproduction and print, into electric media and beyond to the global village of the digital web that currently embraces the planet. Each media has its strengths and weaknesses, but could it be said that one is superior to another?
dc.description.department Kabinet teoretických studií
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Grafický design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Graphic Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 33619
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-28


Files in this item

Files Size Format View
buch_2013_dp.pdf 1.677Mb PDF View/Open
buch_2013_vp.doc 95Kb Microsoft Word View/Open
buch_2013_op.pdf 280.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account