Biodegradace polymerních materiálů v termofilním anaerobním prostředí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Biodegradace polymerních materiálů v termofilním anaerobním prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvořáčková, Marie
dc.contributor.author Kostka, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:50Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:50Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28966
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na testování biorozložitelnosti vybraných polyesterů (poly-butylen sukcinát, Ecoflex a Ecoflex s plnivy) v anaerobních podmínkách. Testování bylo uskutečněno v termofilním prostředí při 55 °C. Degradace polyesterů byla vyhodnocena na základě produkce oxidu uhličitého a metanu v plynné fázi pomocí plynové chromatografie a z hlediska změny kinetiky krystalizace pomocí diferenční skenovací kalorimetrie. Bylo zjištěno, že polybutylen sukcinát je schopen se v anaerobních termofilních podmínkách rozkládat, zatímco Ecoflex vykazuje velmi malé procento rozložitelnosti. Obohacení Ecoflexu o snadno rozložitelná plniva však významně vede ke zlepšení rozložitelnosti. Sledován byl také vliv zaočkování kalu a vliv různých forem polybutylen sukcinátu (tenká fólie, tlustá fólie, prášek) na výslednou degradaci. Výsledky prokázaly, že zaočkování kalu může vést ke zlepšení procesu biodegradace. Zaočkování se projeví také v počáteční rych-losti rozkladu, kdy se významně zkrátí lagová fáze. U tlusté fólie polybutylen sukcinátu bylo dosaženo většího procenta odstranění než u jiných forem polybutylen sukcinátu. Vedle testování v anaerobních podmínkách probíhala i hydrolytická degradace polyesterů v prostředí fosfátového pufru při 55 °C. Bylo zjištěno, že polybutylen sukcinát a Ecoflex s plnivy je možné do určité míry hydrolyticky degradovat, zatímco Ecoflex je vůči hydro-lýze zcela netečný. Diferenční skenovací kalorimetrie odhalila změnu v kinetice krystalizace u polybutylen sukcinátu, která byla způsobena proběhlou degradací. Kinetika krystalizace u Ecoflexu zůstala po proběhlém testování degradace beze změny. Součástí práce jsou snímky pořízené pomocí skenovacího elektronového mikroskopu, které potvrzují výsledky jednotlivých experimentů.
dc.format 93
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject polybutylen sukcinát cs
dc.subject Ecoflex cs
dc.subject biodegradace cs
dc.subject anaerobní termofilní podmínky cs
dc.subject zaočkování kalu cs
dc.subject kinetika krystalizace cs
dc.subject poly-butylene succinate en
dc.subject Ecoflex en
dc.subject biodegradation en
dc.subject anaerobic thermophilic conditions en
dc.subject inoculation of sludge en
dc.subject crystallization kinetics en
dc.title Biodegradace polymerních materiálů v termofilním anaerobním prostředí
dc.title.alternative Biodegradability of Polymers in Thermophilic Anaerobic Environment
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Svoboda, Petr
dc.date.accepted 2014-06-16
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on testing the biodegradability of selected polyesters (polybutylene succinate, Ecoflex and Ecoflex with fillers) in anaerobic conditions. Testing was carried out in the thermophilic environment at 55 ° C. Degradation of the polyesters was evaluated by the production of carbon dioxide and me-thane in the gas phase by gas chromatography and by changes in the kinetics of crystalliza-tion by differential scanning calorimetry. It was found that the polybutylene succinate is able to degrade in anaerobic thermophilic conditions, while Ecoflex has a very small per-centage of degradation. The addition of easily degradable fillers can improve the biodegra-dability od Ecoflex. Influence of the inoculation of sludge and the influence of different forms of polybutylene succinate (thin film, thick film, powder) was also studied on the resulting degradation. The results showed that the inoculation sludge can improve the process of biodegradation. The inoculation of sludge is also reflected in the initial speed of disintegration which signifi-cantly shortens a lag phase. For thick film of polybutylene succinate was achieved greater percentage removal than other forms. Besides testing in anaerobic conditions was carried out the hydrolytic degradation of poly-esters in phospate buffer at 55 °C. It was found that the polybutylene succinate and Ecoflex with fillers can be to a certain degree hydrolytically degraded while Ecoflex is against hydrolysis completely indifferent. Differential scanning calorimetry revealed a change in the kinetics of crystallization at the polybutylene succinate which was caused by elapsed degradation. Kinetics of crystalliza-tion at the Ecoflex remained after testing of degradation unchanged. The thesis includes images taken using a scanning electron microscope which confirm the the results of individual experiments.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 34783
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-15


Files in this item

Files Size Format View
kostka_2014_dp.pdf 7.769Mb PDF View/Open
kostka_2014_vp.doc 74.67Kb Microsoft Word View/Open
kostka_2014_op.pdf 111.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account