[NEOBHÁJENO] Komparace výchovných postupů mateřských škol dle edukační filozofie

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Komparace výchovných postupů mateřských škol dle edukační filozofie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, Petr
dc.contributor.author Skalová, Ivana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:11Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:11Z
dc.date.issued 2012-03-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29028
dc.description.abstract Práce je zaměřena na porovnání vzdělávacích programů klasických, alternativních a jazykově zaměřených předškolních zařízení. Současně je brána v úvahu i lokalita, tedy zda se jedná o město či obec. V úvodu práce bylo nutné si ujasnit, které zařízení je považováno za klasické a které za alternativní. Majoritní část mé bakalářské práce tvoří komparace všech výše uvedených typů školek a spolu s tím i jejich srovnání s ostatními zařízeními pečujícími o děti v předškolním věku. Zaměřila jsem se také na odlišnosti v pedagogických metodách, a zda dětem je dětem poskytnuta výuka cizího jazyka. Součástí práce je i historický vývoj těchto zařízení a s jakými potížemi se v současnosti potýkají. Dále se práce zabývá zákony a vyhláškami umožňující provozování školských zařízení a popisu jednotlivých zařízení a odlišnosti od ostatních zařízení podobného typu.
dc.format 47
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject klasické předškolní zařízení cs
dc.subject alternativní školské zařízen cs
dc.subject pedagog cs
dc.subject dítě cs
dc.subject Classical preschool facility en
dc.subject alternative preschol facility en
dc.subject educator en
dc.subject child en
dc.title [NEOBHÁJENO] Komparace výchovných postupů mateřských škol dle edukační filozofie
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Comparison of Educational Approaches of Kindergartens According to Educational Philosophy
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tannenbergerová, Monika
dc.date.accepted 2015-01-13
dc.description.abstract-translated Abstract  Thesis is focused on comparing the educational programs of classical, alternative and linguistically oriented preschools. The location is also considered, whether it is a city or village. In the beginning of the task, it was necessary to clarify that the facility is considered a classic or alternative. The major part of my bachelor thesis is a comparison of all the above types of nurseries and along with it, their comparison with other facilities caring for children of preschool age. I also concentrated on the differences in teaching methods, and whether children are given the teaching of a foreign language. The work includes the historical development of these facilities, and what difficulties they currently face.  Furthermore, the work deals with the laws and regulations allowing the operation of school facilities, the description of individual appliances and differences from other similar type of facilities.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 29022
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2014-09-30
local.subject mateřské školy cs
local.subject reformní pedagogika cs
local.subject jazyková výuka cs
local.subject kindergartens en
local.subject reform education en
local.subject language teaching and learning en


Files in this item

Files Size Format View
skalová_2012_dp.pdf 1008.Kb PDF View/Open
skalová_2012_vp.doc 15.36Kb Microsoft Word View/Open
skalová_2012_op.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account