Strategie rozvoje příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Strategie rozvoje příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novosák, Jiří
dc.contributor.author Kročová, Romana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:21Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:21Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29399
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je zpracovat návrh dalšího rozvoje organizace Sociální služby Uherské Hradiště. V první části práce jsou popsány hlavní principy v poskytování sociálních služeb v České republice - kdo a na základě čeho může sociální služby poskytovat, z jakých zdrojů je poskytování služeb financováno, jaké jsou druhy a formy sociálních služeb, na základě jakých předpisů se odměňují pracovníci v sociálních službách, na co slouží příspěvek na péči a podle čeho se určuje jeho výše. Současně je poukázáno na potřebu komunitního plánování sociálních služeb, včetně aktérů, kteří se ho účastní. Praktická část práce je zaměřena na konkrétní příspěvkovou organizaci, která poskytuje sociální služby pro cca 1400 klientů - jaký je předmět její hlavní a doplňkové činnosti, jaká je její organizační struktura a také jaké kroky podniká organizace v rámci pilotního procesu transformace, který se řadí mezi současné trendy v poskytování sociálních služeb. Závěrem je uveden návrh pro možný další rozvoj organizace.
dc.format 78 s. (107 334 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální služby cs
dc.subject poskytovatel cs
dc.subject registrace cs
dc.subject dotace cs
dc.subject příspěvek na péči cs
dc.subject komunitní plánování cs
dc.subject transformace cs
dc.subject standardy kvality cs
dc.subject osoby se zdravotním postižením cs
dc.subject senioři cs
dc.subject klient cs
dc.subject social services en
dc.subject provider en
dc.subject registration en
dc.subject grants en
dc.subject care allowance en
dc.subject community planning en
dc.subject transformation en
dc.subject quality standards en
dc.subject disabled people en
dc.subject seniors en
dc.subject client en
dc.title Strategie rozvoje příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště
dc.title.alternative Development Strategy of the Social Services Uherské Hradiště Allowance Organization
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nekolová, Jana
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated The aim of the bachelor thesis is to prepare a proposal for further development of the organization Social Services Uherské Hradiště. The first part of the thesis describes the main principles of providing social services in the Czech Republic who, and based on what, could provide the social services, from which sources the provision of services is funded, what kinds and forms of the services exist, based on what regulations social workers are evaluated; what the care allowance serves for, and according to what its amount is determined. At the same time, the attention is drawn to the need of community planning of social services including the participants who are engaged in it. The practical part of the thesis is focused on a particular allowance organization which provides social services for about 1400 clients what the subject of its main and supplementary activity is, what its organization structure is, and also what steps the organization does within the pilot process of transformation which belongs to the current trends of providing social services. At the end, there is suggested a further development strategy of the organization.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Management and Economics in Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35430
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
kročová_2014_dp.pdf 1.663Mb PDF View/Open
kročová_2014_vp.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open
kročová_2014_op.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account