Tvorba dlouhodobého finančního plánu společnosti XYZ, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Tvorba dlouhodobého finančního plánu společnosti XYZ, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Remeš, Daniel
dc.contributor.author Juřičková, Lucie
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:29Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:29Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29614
dc.description.abstract Finanční plánování je důležitou činností řízení podniku. Pomocí finančního plánování se kalkuluje budoucí vývoj, na jehož základě lze predikovat vývoj finančních ukazatelů. Po-mocí plánu se stanovují podnikové cíle, kontroluje se jejich plnění a lze dle něj odhalit silná a slabá místa společnosti. Cílem této diplomové práce je tvorba dlouhodobého finančního plánu. Dlouhodobý finanční plán bývá zpravidla sestaven na pět let. Teoretická část práce se zabývá problematikou finančního plánování, v analytické části je provedena analýza hos-podaření podniku a okolí podniku, včetně predikce vývoje ekonomiky. V projektové části je sestaven dlouhodobý finanční plán společnosti ve třech variantách - základní, optimistické a pesimistické. Na závěr je provedeno srovnání jednotlivých variant dle ukazatelů finanční analýzy. Poté následuje kapitola obsahující doporučení, které opatření by měla být přijata, aby byl plán dodržen.
dc.format 116 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Finanční analýza cs
dc.subject EVA cs
dc.subject analýza okolí podniku cs
dc.subject ekonomická predikce cs
dc.subject dlouhodobý finanční plán cs
dc.subject plán tržeb cs
dc.subject plán nákladů cs
dc.subject plán výnosů cs
dc.subject plánová rozvaha cs
dc.subject plánový výkaz zisku a ztrát cs
dc.subject plánované cash flow cs
dc.subject Financial Analysis en
dc.subject EVA en
dc.subject analysis of business environment en
dc.subject economic forecast en
dc.subject long-term financial plan en
dc.subject sales plan en
dc.subject plan of cost en
dc.subject plan of revenues en
dc.subject planning of balance sheet en
dc.subject plan of profit and loss statement en
dc.subject cash flow planning en
dc.title Tvorba dlouhodobého finančního plánu společnosti XYZ, a.s.
dc.title.alternative Creating Long-term Financial Plan of the Company XYZ, a.s.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Paseková, Marie
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated Financial planning is an important activity for management. With financial planning is calculated future development on the basis of which can predict the development of finan-cial indicators. With financial plan is possible to establish business objectives, to control their execution and according to him, can reveal the strengths and weaknesses of the com-pany. The aim of this thesis is to create long-term financial plan. Long-term financial plan is usually drawn up to five years. The theoretical part deals with financial planning, analytical part is an analysis of the company's performance and business environment, including the prediction of the economy. The project consists of long-term financial plan in three versions - basic, optimistic and pessimistic. In conclusion, a comparison of the various options according to financial analysis . Followed by a chapter containing recommendations which should be taken to follow the plan.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35747
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
juřičková_2014_dp.pdf 2.936Mb PDF View/Open
juřičková_2014_vp.pdf 927.4Kb PDF View/Open
juřičková_2014_op.doc 127Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account