Lázeňství jako faktor rozvoje regionu Luhačovské Zálesí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Lázeňství jako faktor rozvoje regionu Luhačovské Zálesí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Smékalová, Lenka
dc.contributor.author Heinisch, Petr
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:56Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:56Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29686
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá vlivem lázeňství na rozvoj regionu, konkrétně mikroregionu Luhačovské Zálesí. V teoretické části je charakterizován rozvoj regionu z ekonomického hlediska a vliv cestovního ruchu jako jednoho z faktorů. Cestovní ruch je zde pojat jako hospodářské odvětví a dále jsou vymezeny jeho různé druhy a typy. Vzhledem k tématu práce je popsán také vliv lázeňství. Jako další je popsán systém legislativy, která se s lázeňstvím pojí, její vývoj na našem území a zmíněny jsou i změny v Indikačním sezna-mu, který se k lázeňství silně váže. V praktické části je nejprve blíže přestaven zvolený mikroregion, tedy Luhačovské Zálesí, jeho jednotlivé obce, historie, obyvatelstvo a eko-nomika. Dále je bližší pozornost věnována lázeňství a jeho vlivům na rozvoj v mikroregionu. V závěru práce je předložen návrh, jenž povede k dalšímu využití lázeň-ství pro rozvoj mikroregionu, a to ve formě press a fam tripů. Ty jsou navrženy ve dvou verzích, a to s ohledem na cílové skupiny. Zpracován je proto program pro německy a pro rusky mluvící hosty.
dc.format 85 s. (124 520 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject lázeňství cs
dc.subject press trip cs
dc.subject fam trip cs
dc.subject mikroregion cs
dc.subject lázeňský zákon cs
dc.subject Indikační seznam cs
dc.subject tourism en
dc.subject spa industry en
dc.subject press trip en
dc.subject fam trip en
dc.subject microregion en
dc.subject the Spa Act en
dc.subject the Indica-tory List en
dc.title Lázeňství jako faktor rozvoje regionu Luhačovské Zálesí
dc.title.alternative Spa Industry as a Development Factor in the Luhačovské Zálesí Region
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Břenek, Oldřich
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated The thesis examines the influence of spa industry in regional development in the Luhačov-ské Zálesí microregion. The theoretical part characterizes regional development from an economic perspective and the influence of tourism as one of the factors . Tourism is con-ceived as an economic sector and further its various kinds and types are defined. Given the topic of the thesis, the influence of spa industry is described as well. Further, system of laws that govern the spa industry, its development in our country and changes in the Indi-catory List, that is strongly linked to the spa, are described. In the practical part, first there is presented the selected microregion, thus Luhačovské Zálesí, its municipalities, history, population and economy. Further, more attention is paid to spa industry and its effects on the development of the microregion. At the end of the thesis, there is a proposal that will lead to further use of spa industry for the development of the microregion, in the form of press and fam trips. These are designed in two versions, with regard to the target groups. Therefore, there is designed a program for German and Russian-speaking guests.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35850
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
heinisch_2014_dp.pdf 3.450Mb PDF View/Open
heinisch_2014_vp.doc 132Kb Microsoft Word View/Open
heinisch_2014_op.doc 127Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account