Návrh optimalizace řízení prevence kriminality ve statutárním městě Olomouc

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh optimalizace řízení prevence kriminality ve statutárním městě Olomouc

Show simple item record

dc.contributor.advisor Smékalová, Lenka
dc.contributor.author Hladík, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:56Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:56Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29687
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá kriminalitou a její prevencí v České republice s podrobným zaměřením na území statutárního města Olomouce. Cílem práce je zmapování současných aktivit různých státních i nestátních organizací v oblasti prevence kriminality na území města a návrh možných zlepšení. Teoretická část práce nejdříve popisuje pojmy spojené s kriminalitou a přidruženými rizikovými faktory. Poté definuje prevenci kriminality a popisuje její formy. V práci jsou dále uvedeny právní normy a strategické dokumenty platné na mezinárodní, státní a krajské úrovni. V praktické části je práce zaměřena na konkrétní preventivní programy na území města Olomouce, jejich schvalovací proces a využití v praxi. S pomocí metody dotazníkového šetření byl proveden výzkum mezi dvěma sty respondenty různých věkových kategorií, kteří žijí na území města. Jednotlivé otázky v dotazníku jsou položeny tak, aby z jejich výsledků bylo možné zjistit názor obyvatel Olomouce na prevenci kriminality, případně poukázat na její nedostatky.
dc.format 113 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kriminalita cs
dc.subject trestný čin cs
dc.subject prevence kriminality cs
dc.subject patologický jev cs
dc.subject Policie České republiky cs
dc.subject městská policie cs
dc.subject projekt cs
dc.subject Crime en
dc.subject a criminal act en
dc.subject crime prevention en
dc.subject pathological phenomenon en
dc.subject the Police of the Czech Republic en
dc.subject city police en
dc.subject project en
dc.title Návrh optimalizace řízení prevence kriminality ve statutárním městě Olomouc
dc.title.alternative Proposal for Optimization of the Crime Prevention Management in Olomouc
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zicha, Jiří
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated This thesis deals with crime and its prevention in the Czech Republic with a detailed focus on the territory of the statutory city of Olomouc. The aim is to map the current activities of various governmental and non-governmental organizations in the field of crime prevention in the city and propose ways of improvement. The theoretical part of the thesis first describes the concepts associated with crime rate and associated risk factors. This work also defines crime prevention and describes its forms. The thesis further set out the legal standards and strategic documents in force at international, national and regional levels. In the practical part the thesis focuses on specific preventive programs in the territory of the city of Olomouc, their approval process and utilization in practice. Using of a method of questionnaire survey was conducted a research among two hundred respondents of different ages who live in the city. The individual questions in the questionnaire are put so, that their results could be found out the opinions of the inhabitants of Olomouc about the crime pre-vention, or to point out its deficiency.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35851
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
hladík_2014_dp.pdf 4.805Mb PDF View/Open
hladík_2014_vp.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open
hladík_2014_op.doc 90.71Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account