Rola MAS a neziskových organizácií pri rozvoji miestnej kultúry v mikroregióne Teplička

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rola MAS a neziskových organizácií pri rozvoji miestnej kultúry v mikroregióne Teplička

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bednář, Pavel
dc.contributor.author Masaryková, Kristína
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:13:58Z
dc.date.available 2015-03-08T21:13:58Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29725
dc.description.abstract Predložená diplomová práca sa zaoberá rolou a spoluprácou MAS, neziskových organizácií a obcí v oblasti rozvoja miestnej kultúry v mikroregióne Teplička. DP je rozdelená ja dve časti, teoretickú a praktickú. Teoretická časť sa zaoberá rešerši literatúry v oblasti kultúry, vymedzením základných problémov a rolou MAS a neziskových organizácií a obcí v roz-voji miestnej kultúry. Úvod praktickej časti je venovaný predstaveniu mikroregiónu Tep-lička a analýze kultúrnej infraštruktúry a kultúrnych aktivít. V praktickej časti sa ďalej za-oberám analýzou spolupráce aktérov miestnej kultúry a vyhodnotením výskumu realizova-ného formou riadeného rozhovoru. V závere praktickej časti je spracovaný návrh stratégie rozvoja miestnej kultúry v mikroregióne Teplička a návrh projektu. Cieľom tejto DP bolo analyzovať súčasný stav v oblasti miestnej kultúry a kultúrnych aktivít a spolupráca MAS a neziskových organizácií a navrhnúť opatrenie, ktoré by viedlo k zlepšeniu súčasného stavu.
dc.format 75 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mikroregión cs
dc.subject miestna akčná skupina cs
dc.subject kultúra cs
dc.subject regionálny rozvoj cs
dc.subject microregion en
dc.subject Local Action Group en
dc.subject culture en
dc.subject regional development en
dc.title Rola MAS a neziskových organizácií pri rozvoji miestnej kultúry v mikroregióne Teplička
dc.title.alternative Rol of Local Action Group and Non - Profit Organizations in the Development of Local Culture in the Teplička Microregion
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Slováková, Markéta
dc.date.accepted 2014-05-29
dc.description.abstract-translated This master's thesis is discussing the role and cooperation of Local Action Group, non-profit organizations and municipalities in the area of development of local culture in the Teplička microregion. Master's thesis is divided into two parts, theoretical and practical one. Theoretical part contains literature research in culture field, definition of basic prob-lems and role of Local Action Group, non-profit organizations and municipalities in deve-lopment of local culture. Introduction of practical part is dealing with presentation of Tep-lička microregion and analysis of cultural infrastructure and cultural activities. Further in the practical part, I am discussing the analysis of cooperation of local culture participants and also the evaluation of research realized in the form of controlled interview. At the end of practical part, there is project of development strategy of local culture in the Teplička microregion and the proposal of the project. The aim of this master's thesis was to analyse current situation in the area of local culture and cultural activities and also the cooperation of Local Action Group and non-profit organizations and then suggest arrangement, which would lead to improvement of current state.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj, specializace Finanční kontrola cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development - Financial Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35894
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
masaryková_2014_dp.pdf 1.366Mb PDF View/Open
masaryková_2014_vp.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open
masaryková_2014_op.doc 34.11Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account