Těkavé organické látky v pitné vodě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Těkavé organické látky v pitné vodě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvořáčková, Marie
dc.contributor.author Lušovjanová, Eva
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:10Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:10Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29749
dc.description.abstract Hlavním cílem práce bylo stanovení koncentrace vybraných těkavých organických látek ve vzorcích pitné vody a porovnání získaných dat s limitními hodnotami určenými legislativou. Ve všech odebraných vodách byl sledován vznik trihalogenmethanů (THM) a u vybraných podzemních zdrojů pitných vod i kontaminace tetrachlorethenem (PCE). Trihalogenmethany jsou jedním z ukazatelů kvality pitné vody, proto byly analyzované vzorky posuzovány s ohledem na zdroje vody, ze kterých byly upravovány na vodu pitnou a podle způsobu hygienického zabezpečení. Posuzován byl také vliv vzdálenosti odběrového místa od úpravny vody na koncentraci THM.
dc.format 46 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject jakost pitné vody cs
dc.subject trihalogenmethany cs
dc.subject tetrachlorethen cs
dc.subject huminové látky cs
dc.subject drinking water quality en
dc.subject trihalomethane en
dc.subject tetrachlorethen en
dc.subject humic substances en
dc.title Těkavé organické látky v pitné vodě
dc.title.alternative Volatile Organic Compounds in Drinking Water
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Houser, Josef
dc.date.accepted 2014-06-24
dc.description.abstract-translated The main objective of the study was to determine the concentration of selected volatile organic compounds in drinking water samples and comparing the data obtained with the limit values by legislation. In all of the collected water was observed the formation of trihalomethanes (THM) and selected underground sources of drinking water contamination and tetrachloroethene (PCE). Trihalomethanes are one indicator of the quality of drinking water, so they were analyzed blows samples assessed with regard to the source of water from which they were treated to potable water and sanitary manner by security. Assessment was also affected by the distance from the sampling site water treatment plant on the concentration of THM.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 35943
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-23


Files in this item

Files Size Format View
lušovjanová_2014_dp.pdf 2.298Mb PDF View/Open
lušovjanová_2014_vp.doc 73.95Kb Microsoft Word View/Open
lušovjanová_2014_op.doc 103.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account