Možnosti internetové fotografie v obrazových databázích

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Možnosti internetové fotografie v obrazových databázích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vančát, Pavel cs
dc.contributor.author Vrhel, Jakub cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T20:23:30Z
dc.date.available 2010-07-14T20:23:30Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2981
dc.description.abstract Tato práce se zabývá vlivem internetové sítě na médium fotografie a zejména pak tím, jak se působením sítě mění kvalitativní a kvantitativní hodnoty fotografického zobrazení. Zkoumání je směřováno především k nové zkušenosti způsobené mnohem rychlejším a hlavně početně rozsáhlejším přístupem k obrazovým sdělením. V první části diplomové práce je popisována historie přenosu obrazu a s ní spojený fenomén distribuce obrazu. Druhá část se dotýká problematiky digitální fotografie jakožto technologického postupu přinášejícího s sebou spoustu závažných otázek ohledně podstaty zobrazovacího média samotného. Hlavní, třetí část rozebírá problematiku obrazové databáze v prostředí internetu. Nejdříve je tu věnována pozornost kulturním souvislostem formy databáze a poté způsobům zpracování obrazů v databázích s ohledem na uživatelskou dostupnost a přístupnost. cs
dc.format 46 s. cs
dc.format.extent 1708643 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject historie cs
dc.subject přenos obrazů cs
dc.subject internet cs
dc.subject digitalizace cs
dc.subject obrazové informace cs
dc.subject vizuální dokumenty cs
dc.subject fotografie cs
dc.subject fotografické dokumenty cs
dc.subject sbírky cs
dc.subject archivy cs
dc.subject databáze cs
dc.subject věcné zpracování cs
dc.subject pořádání informací cs
dc.subject indexace cs
dc.subject metadata cs
dc.subject katalogizace cs
dc.subject vyhledávání cs
dc.subject history en
dc.subject image transmission en
dc.subject internet en
dc.subject digitizing en
dc.subject image en
dc.subject image processing en
dc.subject multimedia en
dc.subject digital imaging en
dc.subject photography en
dc.subject photo en
dc.subject visual en
dc.subject archives en
dc.subject collections en
dc.subject database en
dc.subject indexing en
dc.subject cataloguing en
dc.subject archiving en
dc.subject metadata en
dc.subject image retrieval en
dc.title Možnosti internetové fotografie v obrazových databázích cs
dc.title.alternative Possibilities of internet photography in image databases en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jindra, Jan cs
dc.contributor.referee Pospěch, Tomáš cs
dc.date.accepted 2007-06-06 cs
dc.description.abstract-translated This thesis discursses the influence of internet on photographic medium and then especially with the way how the qualitative and quantitative values of photographic representation are being changed by the influence of web. Examination is aimed primarily at new experinence caused by much faster and mainly numericaly more extensive access to image information. In the first part of this work a history of image transmission is described together with the phenomenon of image distribution connected with it. Second part concerns the dilemma of digital photography as technological process which brings a lot of important questions regarding the essence of imaging medium itself. The third and main part deals with the problematics of image database in internet environment. Primarily, attention is paid to cultural consequences of database form and then to the methods of database image processing with regard to user availability and accessibility. en
dc.description.department Ústav reklamní fotografie a grafiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/188 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Reklamní fotografie cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Advertising Photography en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 3035
dc.date.assigned 2007-01-15 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vrhel_2007_dp.pdf 1.629Mb PDF View/Open
vrhel_2007_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
vrhel_2007_op.doc 59Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account