A Proposal for an OSH Management System Focused on the University Education Field

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

A Proposal for an OSH Management System Focused on the University Education Field

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gajdošík, Jiří
dc.contributor.author Čihák, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:17Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:17Z
dc.date.issued 2014-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29904
dc.description.abstract Diplomová práce uvádí své čtenáře do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prostřednictvím analýzy legislativních a normativních požadavků, přičemž z každé oblasti formuluje zásady uplatňované ve zkoumané oblasti. Protože podstatou systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je účinné řízení rizik, diplomová práce dále popisuje teoretické přístupy k této problematice - zvláště pak metody identifikace a hodnocení rizik. Dále byla vytvořena modelová struktura pro návrh systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí vysokého školství včetně provedení analýzy rizika při pracovních činnostech a stanovení opatření pro snížení či eliminaci rizika. Z bezpečnostní analýzy složené z roční prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a interního auditu modelové struktury následně vyplynuly doporučení vedoucí k dalšímu zlepšení a případné certifikaci.
dc.format 104 s. (160 586 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject řízení rizik cs
dc.subject řízení BOZP cs
dc.subject OHSAS standardizace cs
dc.subject právní úprava problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci cs
dc.subject certifikace cs
dc.subject risk management en
dc.subject OSH management en
dc.subject OHSAS standardization en
dc.subject legal regulations of occupational health and safety at work en
dc.subject certification en
dc.title A Proposal for an OSH Management System Focused on the University Education Field
dc.title.alternative A Proposal for an OSH Management System Focused on the University Education Field
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Michalík, David
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated Master's thesis introduces its readers to the field of occupational safety and health at work throught analysis of essential legislative and normative requirements, while there are from both areas formulated principles applicable within the studied area. Because the core of health and safety at work system is an effective risk management, diploma thesis further describes theoretical approaches to this issue - especially the methods of risk identification and risk assessment. Further has been conceived a model structure for a draft of health and safety at work management system within the university education field, including an analysis of risks in work activities and determination of measurements to reduce or to eliminate the risk. From the safety analysis based on annual safety review and internal audit of the model structure subsequently resulted recommendations leading to subsequent improvement and to possible certification.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36180
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-26
local.subject vysoké školy cs
local.subject BOZP cs
local.subject universities and colleges en


Files in this item

Files Size Format View
čihák_2014_dp.pdf 3.277Mb PDF View/Open
čihák_2014_vp.pdf 129.2Kb PDF View/Open
čihák_2014_op.doc 256.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account