Víceměřítkové hierarchické kompozitní systémy na bázi ZnO

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Víceměřítkové hierarchické kompozitní systémy na bázi ZnO

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuřitka, Ivo
dc.contributor.author Sedlák, Jakub
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:12Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:12Z
dc.date.issued 2010-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30791
dc.description.abstract Předkládaná disertační práce ve formě komentovaného tematicky uspořádaného souboru původních článků s doprovodným teoretickým komentářem je zaměřena na přípravu víceměřítkových hierarchických kompozitních systému na bázi ZnO. V práci je aplikováno několik postupů přípravy zahrnujících jak botom-up, tak i top-down, metody vedoucí k různým formám nanokrystalického ZnO, jehož aplikační potenciál byl úspěšně demonstrován v různých oblastech. První studie pojednává o přípravě antibakteriálních hierarchických nanostrukturovaných ZnO sub-mikronových částic s morfologií připomínající maliny pomocí mikrovlnami asistované solvotermální syntézy. Hodnocení povrchové antibakteriální aktivity materiálu, který byl připraven zamícháním malého množství tohoto ZnO plniva do taveniny medicínského měkčeného polyvinylchloridu, prokázalo vynikající antibakteriální účinnost připraveného kompozitu. Metody vedoucí k různým morfologiím ZnO byly zkoumány v předběžné orientační studii, která prokázala mimořádnou všestrannost dvoustupňové syntézy (mechanochemická příprava prekurzoru následovaná mikrovlnnou solvotermální syntézou). Následující studie proto již byla zaměřena na ovlivnění povrchových vlastností nanostrukturovaných ZnO částic, které jsou často používány ve formě přísady do olejových nebo tukových disperzí. Třetí studie je proto zaměřena na přípravu povrchově modifikovaných nanostrukturovaných částic ZnO s různě velkým specifickým měrným povrchem a různou lipofilicitou. Tyto materiály byly taktéž připraveny kombinací mechanochemické přípravy prekurzoru následované mikrovlnnou solvotermální syntézou ZnO s in-situ povrchovou modifikací. Poslední dvě studie zahrnuté do disertační práce pojednávají o přípravě nanostrukturovaných porézních ZnO částic pomocí termického rozkladu z prekurzorů šťavelanu zinečnatého dihydrátu a peroxidu zinečnatého. Hlavní pozornost je zde věnována popisu změn strukturních a morfologických parametrů připravených mezoporézních nanostrukturovaných micročástic v závislosti na různé žíhací teplotě prekurzorů. Dále byl identifikován mechanismus růstu nanostrukturovaných mesoporézních ZnO mikročástic připravených termickým rozkladem šťavelanu zinečnatého dihydrátu a byly popsány základní parametry procesu slinování a růstu krystalů. Připravené částice byly následně úspěšně využity při testech fotokatalytické UV degradace metylové violeti 2B.
dc.format 194 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ZnO cs
dc.subject nanokrystaly cs
dc.subject povrchová modifikace cs
dc.subject kompozit cs
dc.subject mikrovlnami asistovaná syntéza cs
dc.subject termický rozklad cs
dc.subject ZnO en
dc.subject nanocrystallites en
dc.subject surface modification en
dc.subject composite en
dc.subject microwave-assisted synthesis en
dc.subject thermal decomposition en
dc.title Víceměřítkové hierarchické kompozitní systémy na bázi ZnO
dc.title.alternative Multiscale hierarchical ZnO-based composite systems
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2014-08-28
dc.description.abstract-translated The presented doctoral thesis, submitted in the form of a commented, thematically ordered collection of original scientific articles supported by theoretical background, is focused on the preparation of multiscale hierarchical ZnO-based composite systems. Several preparation techniques, including bottom-up as well as top-down methods were employed throughout the work aiming the synthesis of various nanocrystalline ZnO powders that demonstrated the application potential in diverse fields. In the first study, antibacterial ZnO filler was synthesized by solvothermal microwave assisted process to obtain nanostructured hierarchical raspberry-like sub-micro particles. Their application potential was successfully confirmed with the preparation of an antibacterial composite made by mixing the prepared ZnO particles with medical-grage, softened poly(vinyl chloride) matrix, and with a final evaluation of the surface antibacterial properties. Methods leading to diverse ZnO morphologies were explored in a preliminary screening study that showed extreme versatility of the two-step synthesis (mechanochemical preparation of a precursor followed by microwave solvothermal synthesis). A follow up study was focused on desirable surface properties of ZnO nanostructured powders as ZnO is often utilized in oil or fat dispersions; the overall surface properties must be suitable for the intended application. Thus, the third study addressed to the preparation of surface-modified nanocrystalline ZnO particles with various lipophilicities and specific surface areas that were produced by a combination of mechanochemical preparation of precursor and subsequent solvo-thermal microwave-enhanced synthesis and coating in-situ. The last two investigations included in this thesis are associated with the synthesis of nanostructured porous ZnO powders by thermal annealing of zinc oxalate dihydrate and zinc peroxide precursor. The structural and morphological parameters of prepared mesoporous ZnO micro-beads and nanocrystalline assembled ZnO spheres were investigated. In addition, the application potential of the prepared ZnO powders was successfully demonstrated by testing the photocatalytic performance by UV degradation of methyl violet 2B. The formation mechanism of mesoporous ZnO micro-beads during annealing of zinc oxalate was identified and basic parameters of the sintering process and crystallite growth were described.
dc.description.department Centrum polymerních materiálů
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Compounds en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 37496
dc.date.submitted 2014-07-01


Files in this item

Files Size Format View
sedlák_2010_dp.pdf 11.06Mb PDF View/Open
sedlák_2010_vp.pdf 198.2Kb PDF View/Open
sedlák_2010_op.zip 896.2Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account