Konstrukce měřícího zařízení a metody hodnocení krípových zkoušek

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Konstrukce měřícího zařízení a metody hodnocení krípových zkoušek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pata, Vladimír
dc.contributor.author Řezníček, Martin
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:14Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:14Z
dc.date.issued 2010-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30795
dc.description.abstract Tato disertační práce je zaměřena na studium krípového chování radiačně modifikovaných polymerních materiálů a vlivu dávky na tyto vlastnosti. V práci jsou navržena a realizována vlastní zkušební zařízení pro měření krípu za pokojové a zvýšené teploty, které umožňují snadný transport do zkušebního prostředí (laboratoře). Obě tyto zařízení jsou navržena pro malá i velká zkušební tělíska s automatickým záznamem dat. Zatížení vzorků je řešeno umístěním páky pod zkušební tělísko se závažím. Realizace této koncepce zachovává podmínky opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření a přispívá ke komplexnějšímu uspořádání jednotlivých funkčních částí zařízení. Vyhodnocení je prováděno statisticko-matematickými metodami s přihlédnutím k počtu měření a použitím naměřených výsledků pro další zpracování. Data jsou vyhodnocována se zaměřením na intervalové hodnocení získaných dat. Hodnocení jejich rozptylů je prováděno metodami neparametrickými i parametrickými a aplikací teorií hypotéz, pro možnosti porovnání vlivu dávky záření na krípové vlastnosti zkoušených materiálů. Výsledky prokázaly vliv dávky ozáření radiačním síťováním na krípové vlastnosti a výhody hodnocení dat statistickými intervalovými metodami.
dc.format 151 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kríp cs
dc.subject konstrukce cs
dc.subject teorie hypotéz cs
dc.subject intervalové metody cs
dc.subject radiační síťování cs
dc.subject Creep en
dc.subject construction en
dc.subject hypotheses theory en
dc.subject interval methods en
dc.subject radiation crosslinking en
dc.title Konstrukce měřícího zařízení a metody hodnocení krípových zkoušek
dc.title.alternative Construction of Measuring Equipment and Methods of Evaluation Creep Tests
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2014-09-10
dc.description.abstract-translated This dissertation is focused on the study of creep behavior of radiation- modified polymer materials and on impact on its properties. Custom test equipment for measuring creep at room and elevated temperatures that allow for easy transport to the test environment (laboratory) are designed and implemented in this paper. Both these devices are designed for small and large test samples with automatic data recording. Load of the samples is implemented by placing a lever below the test specimen and using weight. Implementation of this concept maintains the conditions of repeatability and reproducibility of measurement and contributes to a more complex arrangement of functional components. Evaluation is carried out by statistical-mathematical methods while taking into account the number of measurements and by using the measured results for further processing. The data are evaluated with focus on the evaluation of the data in intervals. Evaluation of their variances is performed using the non-parametric and parametric hypotheses and theories and applications in order to compare the influence of radiation dose on the creep properties of the tested materials. The results showed the influence of radiation dose of crosslinking on the creep characteristics and the advantages of the statistical evaluation of the data interval methods.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Nástroje a procesy cs
dc.thesis.degree-discipline Tools and Processes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 37500
dc.date.submitted 2014-06-30


Files in this item

Files Size Format View
řezníček_2010_dp.pdf 5.082Mb PDF View/Open
řezníček_2010_vp.pdf 22.94Kb PDF View/Open
řezníček_2010_op.zip 246.2Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account