Tvarové změny nohou a možnosti jejich ovlivňování obuví

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Tvarové změny nohou a možnosti jejich ovlivňování obuví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ponížil, Petr
dc.contributor.author Šibová, Barbora
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:26Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:26Z
dc.date.issued 2007-09-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31074
dc.description.abstract Tato dizertační práce byla zaměřena na tvarové změny nohou a možnosti jejich ovlivňování obuví. V současné době se nebezpečně zvyšují počty případů nošení obuvi, která je rozměrově disproporční s individuálním tvarem nohou. Lze tedy předpokládat, že při zvyšující se rozměrové disproporci jsou nohy dnešních zákazníků výrazně deformovány. Problematice deformačního chování nohou, zejména v oblasti metatarsophalangeálního skloubení, se dosud nevěnovala dostatečná pozornost. Na základě zmíněných skutečností byl Ústavem fyziky a materiálového inženýrství na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně vyvinut přístroj na měření deformovatelnosti chodidla, který by simuloval obutí do úzké obuvi. Pomocí toho zařízení lze měřit skutečné obvodové rozměry nohy v zatížení působením tahové síly, která je vyvinuta přístrojem. Z výsledků získaných v předložené práci lze konstatovat, že pravá noha a levá noha se liší, tedy deformovatelnost pravé nohy je vždy vyšší než deformovatelnost levé nohy bez ohledu na to, zda se jedná o pravorukého nebo levorukého probanda či probandku nebo probanda či probandku s pravou nebo levou odrazovou nohou. Z této skutečnosti tedy plyne, že je nutné provádět měření pro pravou i levou nohu. Dále měření prokázala, že lidská noha je snadno deformovatelná část lidského těla, zejména je-li toto zjištění srovnáváno s nošením užší a menší obuvi. Tato skutečnost nebyla doposud dostatečně studována ani z hlediska vlivu na změny funkčního chování, či z hlediska zdravotní nezávadnosti obouvání.
dc.format 147
dc.format.extent 3175804
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Noha cs
dc.subject metatarsophalangeálního skloubení nohy cs
dc.subject deformovatelnost nohy cs
dc.subject materiál cs
dc.subject useň cs
dc.subject tažnost cs
dc.subject Foot en
dc.subject metatarsophalangeal joint en
dc.subject foot deformability en
dc.subject material en
dc.subject leather en
dc.subject elongation en
dc.title Tvarové změny nohou a možnosti jejich ovlivňování obuví
dc.title.alternative The Shape Changes of Feet and Possibilities of their Influence on Shoes
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2015-04-24
dc.description.abstract-translated This dissertation was focused on the changes in the shape of their feet and the possibility of influencing shoes. Currently dangerously increasing number of cases wearing footwear, which is dimensionally disproportional with the individual shape of the foot. It can be assumed that the increasing disproportion dimensional legs of today's customers are strongly deformed. The issue of the deformation behavior of the feet, especially in metatarsophalangeal joint, still has not given sufficient attention. On the basis of these facts the Institute of Physics and Materials Engineering at Tomas Bata University in Zlín developed device for measuring the deformability of the foot, which would simulate the tires to narrow shoes. We can measure, with this device, the actual dimensions of the legs in a circumferential load effect of tensile force that is developed device. The results obtained in the present work can be stated that the right leg and the left foot is different, thus the deformability of the right foot is always higher than the deformability of the left foot, regardless of whether they are right-handed or left-handed proband or the proband with the right reflective or left foot. This fact therefore follows that it is necessary to take measurements for the right and left leg. Further measurements showed that the human foot is easily deformable part of the human body, especially when compared with the findings wearing thinner and smaller shoes. This fact has not been sufficiently studied either in terms of impact on functional changes in behavior, or in terms of healthy footwear.
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Compounds en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 41087
dc.date.submitted 2015-03-16


Files in this item

Files Size Format View Description
šibová_2015_dp.pdf 3.028Mb PDF View/Open None
šibová_2015_op.zip 856.1Kb Unknown View/Open None
šibová_2015_vp.doc 31Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account