Videohry jako forma umění

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Videohry jako forma umění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stránský, Bohuslav
dc.contributor.author Šťastná, Miriam
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:18Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:18Z
dc.date.issued 2014-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31604
dc.description.abstract Hlavním cílem mé bakalářské práce je návrh herní aplikace určené převážně pro PC plat-formu. V teoretické části bude obsažena stručná historie a vývoj grafiky v počítačích, spo-lečně s historií a vývojem video a PC her. Následovat bude krátká rešerše současných tech-nologií a metod používaných při jejich výrobě. Tato část bude doplněna teorií o vizualitě, estetice a o způsobu zobrazení, společně s krátkou analýzou vybraných projektů. Následující praktická část se bude skládat z procesu tvorby již zmíněné herní apli-kace. Nastíním moji základní ideu, inspiraci a volbu platformy. Poté bude následovat popis procesu výroby konkrétních modelů a textur spolu s vytvořením scény, její následovnou im-plementací do videoherního enginu, komponování a konečnou finalizací.
dc.format 66
dc.format.extent 9955347
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject videohra cs
dc.subject design cs
dc.subject engine cs
dc.subject estetika cs
dc.subject vizualita cs
dc.subject stylizace cs
dc.subject modely cs
dc.subject textury cs
dc.subject video game design en
dc.subject engine en
dc.subject aesthetics en
dc.subject visuality en
dc.subject styling en
dc.subject models en
dc.subject textures en
dc.title Videohry jako forma umění
dc.title.alternative Video Games as an Art Form
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Konečný, Martin
dc.date.accepted 2015-06-19
dc.description.abstract-translated The main goal of my thesis is to create a game application designed primarily for PC plat-form. The theoretical part will include a brief history and development of graphics on com-puters, together with the history and development of video and PC games. Next a brief re-view of current technologies and methods used for their manufacture will follow. This part will include theories of visuality, aesthetics and viewing modes, together with a short anal-ysis of the selected projects. The following practical part will consist of the creation process of the already men-tioned gaming applications. I will outline my basic idea, inspiration and choice of platform. This will be followed by a description of the process of production of specific models and textures, along with the creation of the scene, its implementation into videogame engine, composing and final finalization.
dc.description.department Ateliér Digitální design
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Digitální design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Digital Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 37909
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
šťastná_2015_dp.pdf 9.494Mb PDF View/Open None
šťastná_2015_op.doc 88.5Kb Unknown View/Open None
šťastná_2015_vp.doc 88Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account