Chemické složení a senzorické vlastnosti domácích a komerčních ovocných destilátů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Chemické složení a senzorické vlastnosti domácích a komerčních ovocných destilátů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lorencová, Eva
dc.contributor.author Kollárová, Ilona
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:48Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:48Z
dc.date.issued 2015-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32355
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá chemickým složením a senzorickou analýzou ovocných destilátů. Teo-retická část diplomové práce pojednává o surovinách pro výrobu destilátů, o kvašení a destilaci, základních principech výroby lihovin, o chemickém složení destilátů. Dále jsou popisovány vybrané legislativní předpisy, které souvisí s danou problematikou. V praktické části bylo provedeno sta-novení chemického složení destilátů celkem u deseti vzorků (obsah etanolu, acetaldehydu, etylace-tátu, metanolu, propanolu, izobutanolu, butanolu, izoamyalkoholu a obsah kyselin). Pět vzorků po-cházelo z domácí produkce a pět z průmyslové produkce. Vzorky byly analyzovány plynovou chromatografií s použitím plamenově ionizačního detektoru (GC/FID). Dále byla provedena senzo-rická analýza, kdy byla získaná data vyhodnocena Kruskal-Wallisovým testem. Cílem práce bylo porovnat chemické složení průmyslově vyrobených destilátů a domácích destilátů a výsledky po-rovnat s výsledky senzorické analýzy.
dc.format 86 stran
dc.format.extent 1857872
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ovocný destilát cs
dc.subject metanol cs
dc.subject etanol cs
dc.subject acetaldehyd cs
dc.subject etylacetát cs
dc.subject vyšší alkoholy cs
dc.subject GC/FID cs
dc.subject fruit distillates en
dc.subject methanol en
dc.subject ethanol en
dc.subject acetaldehyde en
dc.subject ethyl acetate en
dc.subject higher alcohols en
dc.subject GC/FID en
dc.title Chemické složení a senzorické vlastnosti domácích a komerčních ovocných destilátů
dc.title.alternative Chemical Composition and Sensory Characteristics of Homemade and Commercial Fruit Spirits
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Polášek, Zdeněk
dc.date.accepted 2015-05-26
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the chemical composition and sensory analysis of fruit spirits. The theoretical part deals with materials for the production of spirits, fermentation and distillation, basic principles of their production and about chemical composition of spirits. Further described are selected legisla-tive regulations that relate to this topic. In the practical part of this thesis the chemical composition of the distillates in ten samples was analyzed (content of ethanol, acetaldehyde, ethyl acetate, methanol, propanol, isobutanol, butanol, isoamylene alcohol and acidity). Five of the samples came from domestic production and five from industrial production. Samples were analyzed by the means of gas chromatography using the flame ionization detector (GC/FID). In addition, sensory analyses of the samples was performed. Obtained data were analyzed by Kruskal-Wallis test. The aim of this study was to compare the chemical composition of industrially produced spirits and domestic spirits and compare the results with the results of sensory analysis.t
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 36008
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
kollárová_2015_dp.pdf 1.771Mb PDF View/Open None
kollárová_2015_op.pdf 520.0Kb PDF View/Open None
kollárová_2015_vp.pdf 448.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account