Modifikace mechanických vlastností konstrukčních polymerů ionizujícím beta zářením

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Modifikace mechanických vlastností konstrukčních polymerů ionizujícím beta zářením

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bednařík, Martin
dc.contributor.author Staněk, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:46:48Z
dc.date.available 2015-07-24T12:46:48Z
dc.date.issued 2015-01-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33744
dc.description.abstract Hlavní snahou v plastovém průmyslu je nahrazovat drahé speciální polymery jako například LCP, PPS či PEI levnějšími variantami jako jsou PA, PE, PBT atd. Jednou z mnoha metod je radiační síťování plastů. Jedná se o velice efektivní způsob cílené modifikace vlastností polymerních materiálů, nejen mechanických, ale i tepelných či chemických. Předložená diplomová práce pojednává o vlivu ionizujícího beta záření na mechanické vlastnosti konstrukčních polymerních materiálů. Předmětem výzkumu v této diplomové práci je sledování vlivu dvou dávek záření na tahové vlastnosti při různých teplotách. Zkoumanými materiály jsou polyamidy. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Vypracovaná literární studie v teoretické části v sedmi kapitolách popisuje aspekty polymerních materiálů, polyamidů, následně modifikace vlastností spolu s radiačním síťováním a tahovou zkouškou. Praktická část je věnována popisu vybraných polyamidů, použitých zařízení. Následně popisuje přípravu, testování zkušebních těles a na závěr jsou všechny získané výsledky vyhodnoceny a prodiskutovány.
dc.format 121 s., 6 s. příloh
dc.format.extent 4265018
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject radiační síťování cs
dc.subject modifikace polymerních materiálů cs
dc.subject polymery cs
dc.subject polyamid cs
dc.subject ionizující záření cs
dc.subject beta záření cs
dc.subject mechanické vlastnosti cs
dc.subject tahová zkouška cs
dc.subject modul pružnosti v tahu cs
dc.subject mez pevnosti v tahu cs
dc.subject poměrné prodloužení při mezi pevnosti v tahu cs
dc.subject radiation crosslinking en
dc.subject modification of polymer materials en
dc.subject polymers en
dc.subject polyamide en
dc.subject ionizing radiation en
dc.subject EB radiation en
dc.subject mechanical properties en
dc.subject tensile testing en
dc.subject Young's modulus en
dc.subject tensile strength en
dc.subject nominal strain at tensile strength en
dc.title Modifikace mechanických vlastností konstrukčních polymerů ionizujícím beta zářením
dc.title.alternative Modification of Mechanical Properties of Technical Polymers by Ionizing Beta Radiation
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Navrátil, Jan
dc.date.accepted 2015-06-02
dc.description.abstract-translated The main effort in the plastic industry is to replace expensive special polymers such as LCP, PPS and PEI by cheaper options like PA, PE, PBT etc. One of the many methods of improvement of plastics is the radiation crosslinking. It's very effective way of targeted modification of the properties of polymer materials, not only mechanical, but also thermal or chemical properties. This submitted master thesis deals with the influence of ionizing EB radiation on the mechanical properties of technical polymer materials. The object of research in this thesis is to monitoring the effect of two doses of radiation on the tensile properties at different temperatures. Polyamides are examined here. The master thesis is divided into theoretical and practical part. The literary study in the theoretical part describes aspects of polymer materials, polyamides, followed by modi-fying of the properties along with radiation crosslinking and tensile testing in seven chapters. The practical part is devoted to a description of selected polyamides, used machines, the preparation and testing of specimens. In the end of the thesis, all the results are evalu-ated and discussed.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 39569
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-11


Files in this item

Files Size Format View
staněk_2015_dp.pdf 4.067Mb PDF View/Open
staněk_2015_vp.pdf 444.0Kb PDF View/Open
staněk_2015_op.pdf 442.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account